.
.Přeštické černostrakaté prase
......
Živé dědictví po předcích
......
Autor :
Eva Václavková
Miroslav Rozkot
Anne Dostálová
ISBN :
978-80-7403-106-9
Řada :
eBook
Vydáno pro :
.Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.
Knihu si prohlédněte zde

V naší krásné vlasti, České republice, se právem pyšníme množstvím památek, které nám tu zanechali naši předkové. Pod pojmem kulturní dědictví se nám většinou vybaví historické budovy, urbanistické celky, bohatý odkaz našich umělců, vědců, ale i techniků. Památky navštěvují a obdivují turisté, učí se o nich děti ve školách, jsou vystavovány v muzeích a galeriích. V posledních letech se zvyšuje zájem také o památky technické.

Málokdo si však uvědomuje, že i naše kulturní krajina je výsledkem lidské činnosti. Nedoceněna zůstává práce našich zemědělců, lesníků, zkrátka všech těch lidí, kteří svou prací po staletí zvelebovali naši krásnou zemi. V dnešní době lidé běžně znají exotické země, jejich faunu i flóru, ale kolik lidí ví, že mezi odkazy předků patří i původní plemena hospodářských zvířat?

Chovy hospodářských zvířat a specifické plemenné znaky se formovaly po dlouhá staletí. Tato starodávná plemena byla bytostně spjata s našimi předky, byla jejich zdrojem obživy a jistotou. Jednotlivá plemena se utvářela nejen podle potřeb svých hospodářů, ale i estetického cítění chovatelů žijících v těsném sepětí s přírodou. Komunikace mezi regiony byla omezená, a tak vznikaly místní formy jednotlivých druhů zvířat. Někde se populace stejného plemene lišila i v sousedních vsích.

Změny ve společnosti, snaha o zvýšení produkce, někde ale i všudypřítomná globalizace, vedly k tomu, že u mnohých plemen nám do dnešní doby zbyly většinou pouze jen jejich názvy, popisy, popřípadě kresby nebo zažloutlé fotografie. Naštěstí si lidé začali uvědomovat, jaké hodnoty nám doslova mizí před očima. Některým plemenům hospodářských zvířat nakonec pomohla zájmová činnost drobných chovatelů, například chovu koní prospěla změna jejich původního využití a určitá „móda“.

Nejhůře však na tom jsou stará plemena skotu a prasat. S přechodem zemědělství na intenzivní výrobu potravin ztrácela tato stará plemena konkurenceschopnost a byla vytlačována plemeny efektivnějšími. Mnohé země si však začaly uvědomovat nutnost zachování rozmanitosti plemen, a tak vznikl celosvětový program na zachování biodiverzity, do kterého je zapojena i naše republika.

V roce 2000 byl přijat zákon č. 154/2000 Sb., který řeší i ochranu našeho živého kulturního dědictví. Ministerstvem zemědělství byl jako garant a koordinátor programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze. Mezi genetické zdroje hospodářských zvířat bylo zařazeno i přeštické černostrakaté prase. Na záchraně tohoto plemene se podílí Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, který vede plemennou knihu. Důležitou úlohu plní rovněž plemenářské organizace. V rámci své pedagogické a výzkumné činnosti sehrávají pozitivní úlohu také zemědělské univerzity.

Využití moderních vědeckých metod je pro uchování původního plemene nezbytné, ale trvale udržitelný rozvoj je možný pouze za účasti chovatelů, zpracovatelů a samotných spotřebitelů, kteří dávají nový smysl chovu přeštických prasat.

Tato publikace je věnována nejen všem, kteří toto plemeno vytvořili a zachovali do současnosti, ale i těm, kteří pro ně hledají perspektivu v budoucnosti.