.
.Sborníky č. 53: VI. KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2013
......
Sborník vítězných prací
(magisterské studium)
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-85-9 elektronický
Řada :
eBook
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Knihu si prohlédněte zde

SLOVO ÚVODEM

Je tomu již pět let, kdy v akademickém roce 2007/2008 došlo k obnovení studentské vědecké a odborné činnosti ve všech hlavních předmětech vyučovaných na naší fakultě. Pamětníkům se jistě vybaví někdejší Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ). I když tato studentská soutěž měla dlouhou tradici, pořádala se na většině vysokých škol (nejen právnických fakultách) v bývalém Československu, měla fakultní i celostátní kola, která organizovala každý rok jedna z příslušných fakult, přinejmenším na PF UK v Praze skončila na jaře 1990. Po letech se ukázalo, tato soutěž chyběla. Především se však ukázalo, že PF UK chce u studentů rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti, mezi něž patří i akademické psaní.
V roce 2012/2013 se podařilo dosáhnout opět vyššího počtu odevzdaných prací (142), které byly z různých oborů, rozdělených do celkem 14 odborných sekcí. Nejen počtem sekcí jsme se přiblížili cílovému stavu, kterým je obnova plnohodnotné SVOČ ve všech oborech na PF UK. Již třetím rokem se konala samostatná sekce doktorských studentů. Celostátní, resp. česko-slovenské, kolo soutěže SVOČ v akademickém roce 2012/2013 organizovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PF UPOL), která jej pojala jako samostatnou soutěž odborných prací studentů českých a slovenských právnických fakult. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 52 prací ze čtyř českých a čtyř slovenských vysokých škol, PF UK byla zastoupena celkem 21 soutěžními pracemi. Práce byly rozděleny do sedmi sekcí, jejich ústní prezentace proběhly v rámci paralelních jednání jednotlivých sekcí konaných dne 20. září 2013 na PF UPOL. Odborné komise složené z akademických pracovníků zúčastněných vysokých škol ocenily celkem 24 prací, z toho 10 prací předložených studenty PF UK.
Tento sborník přináší vítězné práce z fakultního kola SVOČ, které probíhalo v květnu a červnu 2013, a to v těchto sekcích: Trestní právo, Finanční právo a finanční věda, Ústavní právo, Národní hospodářství, Mezinárodní právo, Teorie práva a právních učení a politologie a sociologie, Obchodní právo, Evropské právo, Autorské právo, Právní dějiny, Právo životního prostředí, Občanské právo a centrum zdravotnického práva a Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Rád bych při této příležitosti poděkoval členům Rady SVOČ a všem učitelům i dalším odborníkům, kteří hodnotili práce a vystoupení studentů, za jejich odpovědnou a obětavou práci. Třebaže ne všichni soutěžící mohli získat ocenění, samotná účast v soutěži jim přinesla cenné poznatky a zkušenosti, které pak budou moci zúročit při psaní diplomových prací, popř. v další vědecké práci nebo právní praxi. Za redakční přípravu této publikace patří poděkování Ing. J. Vaňkové a sl. A. Korcové, studentské vědecké síle z oddělení vědy PF UK.


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
proděkan pro vědu, vyzkum a edični činnost, předseda Rady SVOČ