.
.Sborníky č. 51: V. KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI
......
Sborník vítězných prací
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-62-0 elektronický
Řada :
eBook
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Knihu si prohlédněte zde

SLOVO ÚVODEM

Je tomu již pět let, kdy v akademickém roce 2007/2008 došlo k obnovení studentské vědecké a odborné činnosti ve všech hlavních předmětech vyučovaných na naší fakultě. Pamětníkům se jistě vybaví někdejší Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ). I když tato studentská soutěž měla dlouhou tradici, pořádala se na většině vysokých škol (nejen právnických fakultách) v bývalém Československu, měla fakultní i celostátní kola, která organizovala každý rok jedna z příslušných fakult, přinejmenším na PF UK v Praze skončila na jaře 1990. Po letech se ukázalo, tato soutěž chyběla. Především se však ukázalo, že PF UK chce u studentů rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti, mezi něž patří i akademické psaní.

V roce 2011/2012 se podařilo dosáhnout zatím v historii obnovené SVOČ největšího počtu odevzdaných prací (119), které byly z různých oborů, rozdělených do celkem 12 odborných sekcí. Nejen počtem sekcí jsme se přiblížili cílovému stavu, kterým je obnova plnohodnotné SVOČ ve všech oborech na PF UK. Již druhým rokem se konala samostatná sekce doktorských studentů. A konečně se v rámci obnoveného celostátního, resp. česko-slovenského kola SVOČ, které v září 2012 hostila PF MU v Brně, našim studentům podařilo díky skvělé prezentaci prací získat pět z celkem osmi udělovaných cen.

Tento sborník přináší vítězné práce z fakultního kola SVOČ, které probíhalo v květnu a červnu 2012, a to v těchto sekcích: Teorie práva, Politologie a sociologie, Právní dějiny, Občanské právo, Obchodní právo, Nový občanský zákoník, Národní hospodářství, Mezinárodní právo, Pracovní a autorské právo, Právo životního prostředí, Trestní právo a Ústavní a evropské právo.

Rád bych při této příležitosti poděkoval členům Rady SVOČ a všem učitelům i dalším odborníkům, kteří hodnotili práce a vystoupení studentů, za jejich odpovědnou a obětavou práci. Třebaže ne všichni soutěžící mohli získat ocenění, samotná účast v soutěži jim přinesla cenné poznatky a zkušenosti, které pak budou moci zúročit při psaní diplomových prací, popř. v další vědecké práci nebo právní praxi. Za redakční přípravu této publikace patří poděkování Ing. J. Vaňkové a p. M. Čásenskému, studentské vědecké síle z oddělení vědy PF UK.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.