.
.Sborníky mimo řadu: KONFERENCE SVOČ DOKTORSKÝCH STUDENTŮ V OBORU PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA 2012
......
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-64-4 elektronický
Řada :
eBook
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Knihu si prohlédněte zde

SLOVO ÚVODEM

Je tomu již pět let, kdy v akademickém roce 2007/2008 došlo k obnovení studentské vědecké a odborné činnosti ve všech hlavních předmětech vyučovaných na naší fakultě. Pamětníkům se jistě vybaví někdejší Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ). I když tato studentská soutěž měla dlouhou tradici, pořádala se na většině vysokých škol (nejen právnických fakultách) v bývalém Československu, měla fakultní i celostátní kola, která organizovala každý rok jedna z příslušných fakult, přinejmenším na PF UK v Praze skončila na jaře 1990. Po letech se ukázalo, tato soutěž chyběla. Především se však ukázalo, že PF UK chce u studentů rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti, mezi něž patří i akademické psaní.

V roce 2011/2012 se podařilo dosáhnout zatím v historii obnovené SVOČ největšího počtu odevzdaných prací (119), které byly z různých oborů, rozdělených do celkem 12 odborných sekcí. Nejen počtem sekcí jsme se přiblížili cílovému stavu, kterým je obnova plnohodnotné SVOČ ve všech oborech na PF UK. Již druhým rokem se konala soutěž doktorských studentů ve dvou sekcích. A konečně se v rámci obnoveného celostátního, resp. česko-slovenského kola SVOČ, které v září 2012 hostila PF MU v Brně, našim studentům podařilo díky skvělé prezentaci prací získat pět z celkem osmi udělovaných cen.

Tento sborník přináší práce studentů doktorského studia z fakultního kola SVOČ, které probíhalo v květnu a červnu 2012. V tomto roce početně převládly práce z oboru trestního práva, ale zastoupené jsou i další obory. Cílem je v dalších letech zvýšit počet doktorandských prací a zvýraznit jejich význam uspořádáním samostatné studentské vědecké konference doktorandů jako důležitou součást prestižního doktorského programu na PF UK.

Rád bych při této příležitosti poděkoval členům Rady SVOČ a všem učitelům i dalším odborníkům, kteří hodnotili práce a vystoupení doktorandů, za jejich odpovědnou práci. Třebaže ne všichni soutěžící mohli získat ocenění, samotná účast v soutěži jim přinesla cenné poznatky a zkušenosti, které pak budou moci zúročit při psaní disertačních prací, odborných článků a v další vědecké práci. Na redakční přípravě této publikace se podíleli Ing. J. Vaňkové a p. L. Gerle, studentská vědecká síla z oddělení vědy PF UK, kterým patří upřímné poděkování.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
proděkan pro vědu, vyzkum a edični činnost, předseda Rady SVOČ