.
.č. 02: Teorie a praxe azylu a uprchlictví
......
......
Autor :
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Andrea Fáberová, Marcela Skalková, Věra Honusková
ISBN :
80-85889-79-X
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Publikace je věnována analýze v současnosti velmi aktuální problematiky azylu a uprchlictví. Právní úprava azylu a uprchlictví se dostala v posledním desetiletí do centra pozornosti legislativy Evropské unie. Nárůst počtu uprchlíků a žadatelů o azyl v evropském regionu si s ohledem na existující volný pohyb osob vynutil přijetí mechanismů na úrovni Evropské unie, a v návaznosti na to též změnu legislativy České republiky. Nadále však zároveň trvají mezinárodněprávní závazky jednostlivých zemí. Tým autorů této publikace se věnoval analýze vývoje a současného stavu azylu a uprchlictví z pohledu mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva České republiky. Součástí publikace jsou i texty nejdůležitějších dokumentů a příklady. Obdobná kniha nebyla do současnosti na trhu dostupná a může se proto stát cennou pomůckou nejen pro studenty právnických fakult, ale též širokou veřejnost a zejména experty působící v dané oblasti.

OBSAH

Předmluva

I. Kapitola
Pojem a vývoj institutů azylu a uprchlictví v mezinárodním právu
1. Pojmové otázky
2. Institut azylu
2.1 Azyl původně náboženské povahy
2.2 Sekularizace azylu napříště už jen územního
2.3 Počátky mezinárodněprávního omezení tehdejšího vnitrostátního azylu
2.4 Problémy vnitrostátního azylu (politického)
2.5 Současná pojmová a funkční proměna v územní azyl mezinárodně normovaný
2.6 Azyl diplomatický, jeho vznik, současné uplatnění
2.7 Objekty diplomatické mise jako humanitární útočiště
3. Institut uprchlictví
3.1 Historie mezinárodněprávní úpravy pomoci uprchlíkům
3.2 Dřívější mezinárodní uprchlické organizace
II. Kapitola
Současná mezinárodněprávní ochrana uprchlíků
1. Právní úprava postavení uprchlíků na universální úrovni
1.1 Podmínky přiznání statusu uprchlíka (definice)
1.2 Práva vyplývající ze statusu uprchlíka
1.3 Povinnosti státu a úloha Vysokého komisaře pro uprchlíky
2. Regionální instrumenty týkající se ochrany uprchlíků
3. Závěry
III. Kapitola
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
1. Úkoly a působnost UNHCR
2. Úloha UNHCR v oblasti poskytování ochrany
3. Povinnost států spolupracovat s UNHCR
4. Spolupráce UNHCR s dalšími organizacemi
5. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky
6. Výkonný výbor programu Vysokého komisaře
7. UNHCR v České republice
IV. Kapitola
Právo azylu a Evropské unie
1. Východiska úpravy azylu v právu EU
1.1 Historickoprávní pohled na problematiku azylu v kontextu evropského práva
1.2 Vyjednávání vstupu České republiky do EU
2. Současná úprava azylu v kontextu evropského práva
2.1 Evropský uprchlický fond
2.2 Dublinské nařízení
2.3 Podmínky přijímání žadatelů o azyl
2.4 Pojem mezinárodní ochrany
2.5 Procesní úprava azylového řízení – minimální záruky práv žadatelů o azyl
2.6 Dočasná ochrana
3. Očekávaný vývoj azylové problematiky v EU
V. Kapitola
Azyl a uprchlictví v České republice
1. Pojem azylu a uprchlictví ve vnitrostátní legislativě
2. Obsah mezinárodní ochrany poskytované ČR v souladu se zákonem o azylu
2.1 Ochrana formou azylu
2.2 Doplňková ochrana
2.3 Dočasná ochrana a další ochranné instituty
3. Řízení o udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany
3.1 Řízení před ministerstvem vnitra ČR jako správním orgánem
3.2 Řízení před soudem
3.3 Mimořádný opravný prostředek
4. Práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany
5. Azylová řízení
6. Ochrana zranitelných skupin
7. Status azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany na území
7.1 Azylant
7.2 Cizinec s udělenou doplňkovou ochranou
8. Závěry
VI. Kapitola
Vztah mezinárodního práva, práva ES/EU a vnitrostátního práva
1. Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva v ČR
1.1 Geneze řešení vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva v ČR
1.2 Základní smysl tzv. euronovely Ústavy – přihlášení se k mezinárodnímu právu
1.3 Obecná inkorporace mezinárodních smluv do českého práva – nový článek 10
1.4 Preventivní kontrola ústavnosti některých mezinárodních smluv a další změny ve světle výkladu Ústavního soudu
2. Působení práva ES/EU ve vnitrostátním právu
3. Závěry
VII. Kapitola
Evropský soud pro lidská práva a nepřímá ochrana uprchlíků
1. Zákaz vyhoštění cizinců a jeho limity
1.1 Zákaz hromadného vyhoštění cizinců
1.2 Procesní záruky v případě vyhoštění cizinců
2. Nepřímá ochrana proti vyhoštění a vydání
2.1 Právní východiska extrateritoriální aplikace závazků na ochranu lidských práv
2.2 Nepřímá ochrana na základě článku 3 Evropské úmluvy
2.3 Nepřímá ochrana na základě článku 8 Evropské úmluvy
2.4 Ochrana na základě dalších ustanovení Evropské úmluvy (čl. 13)
3. Závěry
VIII. Kapitola
Vnitřně přesídlené osoby (IDPs)
1. Definice pojmu „vnitřně přesídlené osoby“
2. Vývoj přístupu mezinárodního společenství k vnitřně přesídleným osobám
3. Mezinárodně právní regulace postavení vnitřně přesídlených osob (hard law)
4. Řídící principy pro vnitřní přesídlování – 1998 (soft law)
4.1 Obsah Řídících principů pro vnitřní přesídlování
4.2 Význam Řídících principů pro vnitřní přesídlování
5. Závěrečná rekapitulace
IX. Kapitola
Úvod do právního postavení cizinců v České republice ( s důrazem na spojitost s problematikou azylu a uprchlictví)
1. Status cizince obecně
2. Status cizince v ČR
3. Vstupy cizinců na území ČR
4. Pobyt cizinců na území ČR
4.1 Cizinci – občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou občany třetích států
4.2 Cizinci – občané EU a jejich rodinní příslušníci a azylová a uprchlická problematika
4.3 Cizinci – občané třetích států
4.4 Cizinci – občané třetích států a azylová a uprchlická problematika
4.5 Pobytové statusy s humanitárním základem podle zákona o pobytu cizinců
5. Ukončení pobytu
6. Právní postavení cizince
6.1 Přístup na trh práce
6.2 Právo na rodinný život
7. Cizinecká policie
8. Imigrační politika
9. Občanství
10. Závěry

Základní prameny

Základní literatura

Základní materiály ke studiu

1. Všeobecná deklarace lidských práv (výňatek)
2. Sdělení č. 208/1993 Sb. ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků
3. Deklarace o územním azylu
4. Směrnice o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (tzv. kvalifikační směrnice)
5. Směrnice o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání
a odnímání postavení uprchlíka (tzv. procedurální směrnice)
6. Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (tzv. Dublinské nařízení)
7. Zákon o azylu (výňatek)

Mohlo by Vás zajímat:

Právní následky mezinárodně protiprávního chování
Legal Consequences of Internationally Wrongful Acts
Kolektiv autorů