.
.č. 40: Právnické osoby
......
......
Autor :
Ondřej Frinta
ISBN :
978-8087146-07-1
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

ČÁST PRVÁ: PRÁVNICKÁ OSOBA - POHLED INSTITUCIONÁLNÍ

I. Diskurz o institutu právnické osoby
I.1 Obecně o diskurzu a jeho aktérech
I.2 Právní věda jako aktér diskurzu o právnických osobách
I.2.1 Obecný pohled
I.2.2 Právní věda - aktér diskurzu jako neuchopitelné „fluidum mysticum“?
I.3 Další aktéři diskurzu
I.3.1 Recipienti právních norem
I.3.2 Advokáti, notáři a další praktikující právníci
I.3.3 Soudci a jejich judikatura
I.3.4 Tvůrci nové legislativy
I.3.5 „Prostory,“ v nichž se diskurz odehrává
I.4 Věcné okruhy diskurzu o právnických osobách v ČR

II. Právnická osoba: terminologie
II.1 Subjekt
II.1.1 Obecně
II.1.2 Subjekt v právu
II.1.3 Pojetí subjektu ve starší doktríně
II.1.4 Pojetí subjektu v této práci
II.2 Subjektivita
II.3 Osoba
II.3.1 Obecně
II.3.2 Osoba v právu
II.4 Osobnost
II.4.1 Obecně
II.4.2 Osobnost v právu
II.5 Subjekt a osoba, subjektivita a osobnost - synonyma?

III. Právnická osoba
III.1 Výraz „právnická osoba“
III.2 Velké teorie o právnické osobě v 19. a 20. století
III.2.1 Obecné souvislosti
III.2.2 Teorie fikce
III.2.3 Právnická osoba jako antropomorfizmus?
III.2.4 Teorie reality
III.3 Právnická osoba: fikce či realita?
III.3.1 Stanovení výchozích axiomat
III.3.2 Entity jako způsobilí nositelé práv a povinností
III.3.2.1 Obecně (entita, substance, substrát)
III.3.2.2 Entity a jejich existence dle obecného řádu myšlenkového
III.3.2.3 „Existence“ v právu
III.3.2.4 Syntéza
III.4 Závěry
III.4.1 Obecně
III.4.2 Právnická osoba - obsah pojmu

ČÁST DRUHÁ: PRÁVNICKÁ OSOBA - POHLED DE LEGE LATA

IV. Právnická osoba v dřívějším českém právu
IV.1 Obecně
IV.2 Obecný zákoník občanský
IV.3 Osnova československého občanského zákoníku (1937)
IV.4 Exkurz: „právnické osoby“ v římském právu
IV.4.1 Korporace
IV.4.2 Nadace
IV.4.3 Shrnutí
IV.5 Ještě jednou k § 26 a 646 o.z.o.
IV.6 Občanský zákoník z roku 1950

V. Právnická osoba v současném občanském zákoníku a v dalších právních předpisech
V.1 Právnická osoba v občanském zákoníku podle znění z roku 1964
V.2 Právnická osoba (nejen) v současném občanském zákoníku
V.2.1 Obecně
V.2.2 Podmínky pro přiznání způsobilosti k právům a povinnostem
u entit odlišných od člověka
V.2.2.1 Kreace entity zákonem stanoveným způsobem
V.2.2.2 Připojení jednatelského ústrojí - vznik druhotné entity
V.2.2.3 Další podmínky. Shrnutí
V.2.3 Hlavní druhy entit, které mohou nést de lega lata práva a povinnosti
V.2.4 Exkurz k právní povaze státu
V.2.4.1 Obecně
V.2.4.2 Orgány státu
V.2.4.3 „Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů,
je právnickou osobou“

VI. Právnická osoba v návrhu nového kodexu soukromého práva
VI.1 Obecně
VI.2 Ustanovení § 25 návrhu poprvé:
„Právnická osoba je organizovaný útvar …,“
VI.3 Ustanovení § 25 návrhu podruhé: „jejž za právnickou osobu prohlásí nebo uzná zákon“
V.I.4 Úprava jednotlivých druhů právnických osob

VII. Moderní trendy ve vývoji institutu právnické osoby
v evropském kontextu
VII.1 Obecně
VII.2 Eroze konceptu právnické osoby jako samostatného subjektu
VII.3 Vlivy evropské integrace
VII.4 Shrnutí

ČÁST TŘETÍ: PRÁVNICKÁ OSOBA - POHLED DEMYSTIFIKAČNÍ

VIII. Závěr
VIII.1 Právní subjektivita a právnická osoba - vzájemný vztah pojmů
VIII.2 Právnická osoba - definiční znaky
VIII.3 Právní subjektivita entit odlišných od člověka a její rozsah Místo doslovu

SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Mohlo by Vás zajímat:

European Law and National Criminal Legislation
Michal Tomášek (ed.)