.
.č. 58: Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU
......
......
Autor :
Petra Joanna Pipková
ISBN :
978-80-87975-06-0
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Základním účelem této publikace je vymezení (pro potřeby českého právního řádu) rozsahu odpovědnosti osoby, která se dopustila protisoutěžního jednání tak, aby byly dodrženy požadavky spravedlnosti a efektivity. K tomu by měl posloužit v českém právním řádu méně známý, ale přesto i na základě platné úpravy použitelný instrument ochranného účelu normy, který v rámci této studie její autorka podrobněji představuje.

OBSAH

KAPITOLA 1.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY

I. ÚČEL, VYMEZENÍ A OBECNÁ METODOLOGIE VÝZKUMU
II. PROSTŔEDKY K DOSAŹENÍ CÍLŮ KARTELOVÉHO PRÁVA
III. SOUKROMOPRÁVNÍ A/NEBO VEŔEJNOPRÁVNÍ PROSAZOVÁN Í KARTELOVÉHO PRÁVA
  A. SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE
  B. ZHODNOCENÍ POTŔEBY SOUKROMOPRÁVNÍHO VYMÁHÁNÍ
  C. VEŔEJNOPRÁVNÍ VERSUS SOUKROMOPRÁVNÍ PROSAZOVÁNÍ KARTELOVÉHO PRÁVA
   1. Veřejnoprávní subjekty prosazující kartelové právo
   2. Soukromé subjekty prosazující právo
   3. Soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty prosazující právo v roli rovnocenných partnerů
IV. NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY PODLE PRÁVA EU
  A. JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA
    1. Před rozsudkem ve věci Courage
    2. Rozsudek ve věci Courage
    3. Rozsudek ve věci Manfredi
    4. Po rozsudcích Courage a Manfredi
  B. PRÁVO EU A PRÁVO ČLENSKÝCH STÁTŮ
  C. HARMONIZACE
V. FACIT

KAPITOLA 2.
OBECNÉ K NÁROKŮM NA NÁHRADU ŠKODY NA ZÁKLADÉ KARTELOVÉHO PRÁVA

I. FUNKCE NÁROKŮ NA NÁHRADU ŠKODY
  A. FUNKCE KOMPENZAĆNÍ (ALOKAĆNÍ, RESP. REPARAĆNÍ)
  B. FUNKCE ODSTRAŚENÍ (PREVENTIVNÍ)
  C. FUNKCE SANKĆNÍ (REPRESIVNÍ, RETRIBUĆNÍ)
  1. Krátký exkurz: Punitive damages
  D. SOUDCOVSKÁ INTERPRETACE PRÁVA/SNIŹOVÁNÍ ZÁTÉŽE SOUTĚŹNÍCH ÚŔADŮ
E. FACIT
II. PRÁVNÍ ZÁKLAD NÁROKU
  A. NÁROK Z PORUŠENÍ KARTELOVÉHO PRÁVA
   1. Důvod rozlišování právních základů nároků
   2. Právní základ nároku ve speciálním zákoně
   3. Generální klauzule jako právní základ nároku
   4. Malá generální klauzule (porušení ochranné normy) jako právní základ nároku)
  B. EXKURZ: ZÁKLAD NÁROKU V PRÁVU PROTI NEKALÉ SOUTÉŽI
  C. PORUŚENÍ DOBRÝCH MRAVŮ
  D. FACIT

KAPITOLA 3.
ROZSAH ODPOVÉDNOSTI

I. ADEKVÁTNOST
  A. ÚVOD
  B. PŮVOD TEORIE ADEKVÁTNOSTI
  C. FUNKCE
  D. FORMULACE ADEKVÁTNOSTI
  E. ZÁKLADY
   1. Objektivní měřítko adekvátnosti
   a) Měřítko adekvátnosti v německém právu
   b) Měřítko adekvátnosti v rakouském právu
   c) Měřítko adekvátnosti v českém právu
   2. Rozhodující kritéria
  F. ADEKVÁTNOST A ODPOVÉDNOST NEZÁVISLÁ NA ZAVINÉNÍ
  G. APLIKACE NA OBLAST SOUTÉŹNÍHO PRÁVA EU
   1. Objektivní měřítko
   a) Měřítko adekvátnosti založené na optimálních schopnostech
   b) Každý rozumný člověk – měřítko adekvátnosti založené na průměrných schopnostech?
   c) Podnikatel – řádný hospodář jako měřítko přizpůsobené okolnostem deliktu
   Optimální objektivní měřítko adekvátnosti v soutěžním právu – vlastní řešení
   2. Předvídatelnost
   3. Pravděpodobnost
   4. Konkrétní aplikace adekvátnosti na soutěžní škody
   a) Osobní vymezení
   b) Věcné vymezení
   5. Facit
II. OCHRANNÝ ÚČEL NORMY
  A. METODOLOGIE POSTUPU A ZKOUMÁNÍ OCHRANNÉHO ÚČELU
  B. VZNIK UČENÍ O OCHRANNÉM ÚČELU NORMY
  C. ZÁKLADY
   1) Generální klauzule
   2) Ochranný zákon
   3) Zvláštní zákon
  D. URČENÍ OCHRANNÉ PŮSOBNOSTI NORMY
   1. Ochranný zákon
   a) Jak funguje ochranný zákon?
   b) Funkce ochranných zákonů
   c) Vlastnost ochranné normy (ochranného zákona): charakter normy, individuální ochrana ve prospěch poškozené osoby
   d) Metodika zjišťování ochranného účelu
   e) Ochranná působnost normy
   2. Ochranná působnost normy v případě generálních klauzulí
   a) Věcná ochranná působnost normy
   b) Osobní ochranná působnost normy
   c) Funkcionální ochranná působnost normy
   d) Exkurz: Právo k zavedené a vykonávané živnosti
   3. Zvláštní zákony
  E. APLIKACE NA SOUTÉŽNÍ PRÁVO EU
   1. Ochranný účel soutěžního práva
   2. „Předběžná otázka“ k osobní působnosti evropského soutěžního práva: Význam pojmu „každý“ v judikatuře Soudního dvora
   3. Německá právní úprava
   a) Osobní ochranná působnost normy (persönlicher Schutzbereich)
   b) Věcná ochranná působnost normy
   c) Funkcionální (modální) působnost ochrany
   4. Právní úprava v Rakousku
   a) Osobní ochranná působnost normy
   b) Věcná ochranná působnost normy – nepřímé škody
   5. Česká republika
   a) Ochranný účel podle úpravy platné do 31. 12. 2013
   b) Ochranný účel v novém občanském zákoníku
   6. Přenesení škody
   a) Německá úprava
   b) Rakouská úprava
   c) Passing-on v návrhu smrnice
   d) Facit
  F. FACIT: NAVRHOVANÁ APLIKACE OCHRANNÉHO ÚČELU

III. HODNOCENÍ: TEORIE ADEKVÁTNOSTI A UČENÍ O OCHRANNÉM ÚČELU NORMY
  A. VZTAH MEZI TEORIÍ ADEKVÁTNOSTI A UČENÍM O OCHRANÉM ÚČELU NORMY
  B. APLIKACE ADEKVÁTNÍ KAUZALITY
   1. Adekvátnost a ochranný účel normy
   2. Aplikace teorie adekvátnosti tam, kde není zkoumán ochranný účel normy
  C. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘI ADEKVÁTNOSTI A PŘI APLIKACI OCHRANNÉHO ÚČELU NORMY

KAPITOLA 4.
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ STUDIE

Mohlo by Vás zajímat:

Soukromé vymáhání kartelového práva
Luboš Tichý et al.