.
.č. 50: Metody jazykového výkladu evropského práva
......
......
Autor :
Ivo Petrů
ISBN :
978-80-87146-49-1
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Tato publikace se zabývá problematikou interpretace evropského práva.

OBSAH

1. ÚVOD
  1.1 Východiska a cíle
   1.1.1 Východiska
   1.1.2 Cíle
  1.2 Dosavadní stav zkoumané problematiky
   1.2.1České prameny
   a) Europeistické práce
   b) Právně-teoretické práce
   1.2.2 Zahraniční prameny
   a) Klasické práce z počátků evropské integrace
   b) Recentní práce
  1.3 Poznámka k metodice práce s prameny
   1.3.1 Poznámka k metodice a k členění práce
   1.3.2 Poznámka k práci s prameny

2. INTERPRETACE PRÁVA A JEJÍ METODY OBECNĚ
  2.1 Právní jazyk
  2.2 Účel právní interpretace
  2.3 Relevantní právní interpretace
  2.4 Rozsah právní interpretace
  2.5 Metody právní interpretace
   2.5.1 Gramatická metoda
   2.5.2 Logická metoda
   2.5.3 Systematická metoda
   2.5.4 Historická metoda
   2.5.5 Teleologická metoda
   2.5.6 Komparativní metoda
  2.6 Metody výkladu v mezinárodním právu veřejném
   2.6.1 Obecné pravidlo výkladu mezinárodních smluv
   2.6.2 Obyčejová výkladová pravidla mezinárodního práva veřejného

3. INTERPRETACE EVROPSKÉHO PRÁVA
  3.1 Jazykový režim Evropské unie
  3.2 Evropský soudní dvůr a jeho role při interpretaci evropského práva
   3.2.1 Jazykový režim Evropského soudního dvora
   3.2.2 Právní základ a nástin činnosti Evropského soudního dvora
   a) Vymezení působnosti ESD: funkční odlišnost
   b) Prameny rozhodovací činnosti ESD: materiální odlišnost
   c) Mezinárodní výkladová pravidla a ESD: metodická odlišnost
   d) Důsledky těchto odlišností pro interpretaci evropského práva
   3.2.3 Procedura předběžné otázky
   3.2.4 Organizační struktura Evropského soudního dvora
   a) Vnitřní členění ESD
   b) Role národních soudů členských států
  3.3 Metody výkladu evropského práva v praxi Evropského soudního dvora
   3.3.1 Úvod do problematiky
   a) Pragmatický rys výkladu evropského práva
   b) Pokus o úvodní přiblížení výkladových metod
   3.3.2 Specifický výkladový styl Evropského soudního dvora
   a) Specifický výkladový styl ESD podle doktríny
   b) Specifický výkladový styl ESD podle konstantní judikatury
   3.3.3 Gramatická metoda
   a) Historie používání gramatické metody v evropském právu
   b) Aktuální stav gramatické metody
   c) Komparativní přístup
   3.3.4 Systematická metoda
   a) Systémové prvky evropského práva dle tradiční doktríny
   b) Systémové argumenty podle Bengoetxey a kol.
   3.3.5 Teleologická metoda
   a) Důvody privilegizace teleologické metody
   b) Historicko-dynamický aspekt teleologické metody
  3.4 Argumentace v odůvodněních rozsudků Evropského soudního dvora
   3.4.1 Obtížné případy
   3.4.2 Výkladové argumenty podle BENGOETXEY a spol.
   a) Původní verze argumentační teorie
   b) Upravená verze argumentační teorie
   c) Argumentační teorie podle RAITIA

4. PRAKTICKÁ ČÁST
  4.1 Prameny praktické části
  4.2 Metodika praktické části
   4.2.1 Inspirační zdroj
   4.2.2 Vlastní metodika
  4.3 Vybraná soudní rozhodnutí řešící jazykové divergence
   4.3.1 Rozsudky přímo neodkazující na jazykový rozpor
   a) 15-60 Simon/Cour de Justice
   b) 6-74 Moulijn/Commission
   c) 803/79 Roudolff
   4.3.2 Rozsudky s označením „různé jazykové verze“
   a) 19-67 Soziale Verzekeringsbank/ Van Der Vecht
   b) 29-69 Stauder/Stadt Ulm
   c) 9/79 Kosnischke/Raad van Arbeid
   d) 816/79 Mecke/Hauptzollamt Bremen-Ost
   e) 55/87 Moksel/BALM
   f) C-219/95 Ferriere Nord/Commission
   g) C-296/95 The Queen/Commissioners of Customs and Excise
   h) T-80/97 Starway/Conseil
   4.3.3 Rozsudky s označením „jazykové rozpory“
   a) 80/76 North Kerry Milk Products/ Minister for Agriculture
   b) 30/77 Régina/Bouchereau
   c) 100/84 Commission/Royaume-Uni
   d) C-449/93 Rockfon/Specialarbejderforbundet i Danmark
   e) C-72/95 Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a.
   f) C-434/97 Commision/France; C-473/97 EKW et Wein
   g) C-420/98 W.N.
   h) C-482/98 Italie/Commission
   ch) C-36/98 Espagne/Conseil
   i) C-152/01 Kyocera
   j) C-1/02 Borgmann
  4.4 Vybraná soudní rozhodnutí zakládající autonomní výklad
   4.4.1 Rozsudky odkazující k vlastnostem výkladu
   a) 49-71 Hagen OHG; 50-71 Wünsche
   b) 17/81 Pabst & Richarz KG/Hauptzollamt Oldenburg
   c) 327/82 Ekro
   d) T-41/89 Schwedler/Parlement
   e) T-43/90 Díz Garcia/Parlement; T-85/91 Khouri/Commission
   f) T-190/03 Olesen/Commission
   4.4.2 Rozsudky týkající se určení významu sporných termínů
   a) 12-73 Muras/Hauptzollamt Hamburg Jonas
   b) 64-81 Corman/ Hauptzollamt Gronau
   c) T-216/96 Conserve Italia/Commission
   d) C-192/99 Kaur
   e) T-395/94 Atlantic Container Line e.a./Commission

5. ANALYTICKÁ ČÁST
  5.1 Juristická analýza výkladu evropského práva
   5.1.1 Případy jazykových divergencí
   5.1.2 Případy autonomního výkladu
   5.1.3 Interpretace výsledků analýzy z hlediska autorské metodiky
   a) Výsledky týkající se výkladu evropského práva obecně
   b) Výsledky vztahující se k metodám jazykového výkladu
   c) Možné důsledky pro právní praxi
  5.2 Lingvistická analýza evropské právní terminologie
   5.2.1 Specifika jazykového vyjádření evropského práva
   a) Stylistická specifika jazyka evropského práva
   b) Sémantická specifika jazyka evropského práva
   5.2.2 Specifická evropská právní terminologie

6. ZÁVÉR

Mohlo by Vás zajímat:

Příklady z evropského práva
Kolektiv autorů