.
.č. 49: Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
......
......
Autor :
Jaromír Hořák
ISBN :
978-80-87146-48-4
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Publikace se zabývá systematikou úmyslných usmrcení, která je sledována postupně v několika částech.

První z nich je věnována úmyslným usmrcením spáchaným v afektu. Druhá část knihy se zabývá polehčující okolností tzv. provokace, kdy oběť násilného trestného činu sama pachatele rozhodujícím způsobem motivovala k útoku tím, že mu úmyslně závažným způsobem ublížila.

Třetí část práce pojednává o otázkách tzv. premeditace jako kvalifikačního znaku v rámci subjektivní stránky trestného činu vraždy.

Čtvrtá a závěrečná část předkládané práce představuje zamyšlení nad výkladem a aplikačními úskalími ustanovení § 140
a 141 nového trestního zákoníku.

Toto dílo představuje první podrobnější monografii k trestnému činu vraždy od vydání Zapletalovy práce „Úmyslná usmrcení“
z roku 1980.

OBSAH

I. ÚMYSLNÁ USMRCENÍ V AFEKTU
1. Úvod
2. Obecně k jednání v afektu
3. Obraz vraždy jako afektdeliktu v kriminologii
4. Spontánnost útoku, zábrany pachatele a význam dostupnosti zbraně
5. Význam afektu pachatele z hlediska trestní odpovědnosti
  5.1 Vztah afektu k nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti
  5.2 Afekt a zavinění
  5.3 Afekt jako okolnost odůvodňující mírnější postih pachatele
  5.4 K otázce příčinné souvislosti
  5.5 Některé další otázky
Exkurz: Rozsudek krajského soudu v Plzni ve věci sp. Zn. 2T 1/2008
6. Úmyslné usmrcení v afektu v historických právních úpravách
7. Mimořádní snížení trestu dle 40 odst. 1 trestního zákona z roku 1961
8. Afektdelikt v platných právních úpravách německy mluvících zemí
  8.1 Rakousko
  8.2 Německo
  8.3 Švýcarsko
9. Závěr

II. VYPROVOKOVANÉ ZABITÍ
1. Úvod
2. Agresivní a provokující oběť násilného trestného činu
  2.1 Asymetrický konflikt s agresivní obětí
  2.2 Vyprovokovaná vražda v symetrickém konfliktu
3. Vyprovokované zabití v německém trestním právu
  3.1 Základní znaky jednání poškozeného ve smyslu ust. § 213 StGB
  3.2 Příčinná souvislost
  3.3 Spontánnost reakce pachatele?
  3.4 „Vyprovokovaná provokace?“
  3.5 Kolize ust. § 213 a § 211 StGB
  3.6 Omyl pachatele ohledně charakteru jednání poškozeného
4. Závěr

III. PREMEDITATIVNÍ VRAŽDA
1. Historické souvislosti
2. Pojem premeditace
3. Vztah premeditace a úmyslu
4. Časové vymezení premedikace
5. Předmět a obsah úvahy pachatele
6. Premeditace a účastenství
7. Premeditace a pokus trestného činu
8. Error in persona
9. Kritika znaku premedikace
10. Důkaz předchozího uvážení a rozmyslu pachatele
11. Premeditace jako kvalifikační znak v rakouském a českoslov. právu
12. Závěr

IV. VRAŽDA A ZABITÍ V NOVÉM TRESTNÍM ZÁKONÍKU
1. Úkladná vražda ve slovenském trestním zákoně
2. Premeditativní vražda v platném českém právu
3. Trestný čin zabití
4. Provokace jako zvláštní privilegující pohnutka
5. Charakter provokace
6. Možná úskalí trestného činu zabití

ZÁVĚR

Mohlo by Vás zajímat:

Soudní psychiatie pro právníky
Pavel Pavlovský