.
.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2010
......
Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví
......
Autor :
Jan Kříž a kol.
ISBN :
978-80-87146-41-5
Řada :
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Vydáno pro :
.
Kolektivní monografie se zabývá otázkami práva na „spravedlivou odměnu“ nositelů práv duševního vlastnictví, dále problematikou děl, u kterých není znám nositel práv nebo ho nelze dohledat, fenoménem veřejného sdělování autorskoprávně chráněného obsahu prostřednictvím online služeb na internetu tzv. „veřejnou licencí“ a taktéž projektem digitalizace knih společnosti Google a důsledky rozšíření tohoto projektu na evropské státy včetně České republiky.

Další část publikace se dotýká v praxi poměrně častého případu, kdy smluvní partner poruší licenční smlouvu k užití autorského díla nebo ochranné známky. Také se zaobírá problematikou podávání velkého počtu patentových přihlášek, které se vztahují ke stejnému produktu, čímž vznikají tzv. „patentové houštiny“.

Závěr díla je zaměřen na zkoumání doložky nejvyšších výhod z hlediska její aplikovatelnosti podle Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

OBSAH

Právo na náhradní odměnu v souvislosti rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle českého autorského zákona ve vztahu k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-467/08 ze dne 21. října 2010
Irena Holcová, Veronika Křesťanová

Problematika osiřelých děl
Adéla Faladová, Petra Malá Žikovská

Licence Creative Commons v prostředí českého právního řádu
Peter Mikita

Google a jeho knihovna: americký a evropský přístup k celosvětové digitalizaci
Kateřina Schenková

Porušení licenčních podmínek k ochranné známce a autorskému dílu jako nezávislý delikt a otázka vyčerpání práva
Zuzana Císařová

The Paradoxical Role of Patents; Patent Thickets
Burcu Kilic

Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle dohody TRIPS
Tomáš Dobřichovský, Jan Kříž

Mohlo by Vás zajímat:

Český právní řád a ochrana kyberprostoru
Tomáš Gřivna (red.)