.
.Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie
......
......
Autor :
Jakub Handrlica
ISBN :
978-80-87975-07-7
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Předkládaná publikace se zabývá identifikací a analýzou klíčových problémů stávající a budoucí právní úpravy mírového využívání jaderné energie v České republice. Kniha Je rozdělena do tří samostatných částí, ze kterých první je věnována vývojovým konsekvencím determinantům české vnitrostátní úpravy, části druhá a třetí jsou věnovány vybraným problémům stávající vnitrostátní úpravy z perspektivy veřejného a soukromého práva.

OBSAH

Úvod
  Příloha č.1:
  Přehled podzákonných právních předpisů vydaných v provedení zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

I. VÝVOJOVÉ KONSEKVENCE A DETERMINANTY VNITROSTÁTNÍ ÚPRAVY
  §1. Nástin vývoje české a československé vnitrostátní úpravy
  Přehled vybrané literatury k tématu

  Příloha č.2:
  Vládní nařízení č.30/1995 Sb. ze dne 10. června 1955 o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky

  Příloha č.3:
  Zákon č. 28/1984 Sb., ze dne 22. března 1984 o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

  §2. Formy a cíle právní úpravy mírového využívání jaderné energie
  Přehled literatury k této části

  §3. Česká republika a mezinárodní organizace
  Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)

  Příloha č.4:
  Přehled nezávazných dokumentů MAAE s relevancí pro českou právní úpravu
  Přehled literatury k této části
  Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)

  Příloha č.5:
  Legislativní postupy při přijímání sekundární legislativy Euratomu (s vyznačením úlohy jednotlivých orgánů Euratomu)

  Příloha č.6:
  Přehled sekundární legislativyimplementované do právního řádu České republiky
  Přehled literatury k této části
  Agentura pro atomovou energii (NEA)
  Přehled vybrané literatury k tématu

II. VÝZVY VEŘEJNOPRÁVNÍ ÚPRAVY MÍROVÉHO VYUŹÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
  §1. Právní úprava bezpečnosti
  Požadavky mezinárodního a evropského práva
  Vnitrostátní právní úprava: institucionální zabezpečení
  Vnitrostátní právní úprava: povolovací správní řízení

  Příloha č.7:
  Úmluva o jaderné bezpečnosti z r. 1994
  Přehled vybrané literatury k tématu

  §2. Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem
  Požadavky mezinárodního a evropského práva
  Vnitrostátní právní úprava: institucionální a finanční zabezpečení
  Vnitrostátní právní úprava:příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

  Příloha č.8:
  Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady z r. 1997
  Přehled vybrané literatury k tématu

III. VÝZVY SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVY MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
  Požadavky mezinárodního práva
  Úprava odpovědnosti za jaderné škody v českém právním řádu
  Odpovědnost za jaderné škody a evropské právo
  Doporučení ve vztahu k budoucí české legislativě

  Příloha č.9:
  Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z r. 1963

  Příloha č.10:
  Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2013, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol, kterým se mění Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody ze dne 21. května 1963, nebo k němu přistoupily, jakož i učinily prohlášení ohledně uplatňování příslušných vnitřních pravidel práva Unie
  Přehled vybrané literatury k tématu

  Mohlo by Vás zajímat:

  Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
  Jakub Handrlica