.
.č. 51: Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
......
......
Autor :
Kristýna Dolejšová Kabelová
ISBN :
978-80-87146-60-6
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Tato publikace usiluje o hlubší pochopení zákazu diskriminace v klíčovém mezinárodním systému ochrany lidských práv, který působí mimo jiné i v České republice – v systému založeném Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva).

OBSAH

1. ÚVOD

2. ZÁKAZ DISKRIMINACE A ROVNOST JAKO OBECNÉ PRINCIPY
  2.1 Zákaz diskriminace a rovnost formální/materiální
  2.2 Zákaz diskriminace a rovnost jako obecné principy a jejich interpretace
3. NORMATIVNÍ ZAKOTVENÍ ZÁKAZU DISKRIMINACE V EVROPSKÉ ÚMLUVĚ
  3.1 Článek 14 Evropské úmluvy
   3.1.1 Autonomní postavení článku 14
   3.1.2 Subsidiární postavení článku 14
   3.1.3 Pozitivní závazky vyplývající z článku 14
   3.1.4 Přehled rozhodnutí Evropského soudu o stížnostech na porušení článku 14
  3.2 Protokol č. 12 k Evropské úmluvě
   3.2.1 Historie vzniku Protokolu č. 12 a jeho znění
   3.2.2 Stížnosti na porušení Protokolu č. 12
  3.3 Související normativní zakotvení
   3.3.1 Obecný princip rovnosti
   3.3.2 Článek 5 Protokolu č. 7
   3.3.3 Diskriminace jako ponižující zacházení ve smyslu článku 3
  3.4 Krátký komparativní exkurz k normativnímu zakotvení zákazu diskriminace

4. ANALÝZA POSTUPU EVROPSKÉHO SOUDU PŘI POSUZOVÁNÍ STÍŽNOSTI NA PORUŠENÍ ZÁKAZU DISKRIMINACE
  4.1 Krátký exkurz k řízení před Evropským soudem o individuálních stížnostech
  4.2 Antidiskriminační test
   4.2.1 Ambit test
   4.2.2 Rozdílné zacházení
   4.2.3 Test srovnatelnosti
   4.2.4 Test ospravedlnění
   4.2.5 Míra uvážení (tzv. „margin of appreciation“)
  4.3 Exkurz k dokazování v řízení před Evropským soudem
  4.4 Celkové zhodnocení postupu Evropského soudu
   4.4.1 Problémy rozhodovací praxe Evropského soudu a náměty k jejich řešení
   4.4.2 Arnardóttirové interpretace rozhodovací praxe Evropského soudu

5. ANALÝZA DISKRIMINAČNÍCH DŮVODŮ DLE ČLÁNKU 14
  5.1 Diskriminační důvody dle článku 14
   5.1.1 Pohlaví
   5.1.2 Rasa a barva pleti
   5.1.3 Jazyk
   5.1.4 Náboženství
   5.1.5 Politické nebo jiné smýšlení
   5.1.6 Sociální původ
   5.1.7 Majetek
   5.1.8 Rod
   5.1.9 Jiné postavení
   5.1.10 Diskriminační důvody mimo výčet uvedený v článku 14
  5.2 Hierarchie (postavení) diskriminačních důvodů
   5.2.1 „Podezřelé“ diskriminační důvody
   5.2.2 Ostatní (nepodezřelé) diskriminační důvody
  5.3 Kumulace diskriminačních důvodů
6. PŘÍMÁ DISKRIMINACE, NEPŘÍMÁ DISKRIMINACE A POZITIVNÍ OPATŘENÍ V JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU
  6.1 Přímá diskriminace
  6.2 Nepřímá diskriminace
  6.3 Pozitivní opatření (afirmativní akce)
7. STÍŽNOSTI PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROZHODOVANÉ EVROPSKÝM SOUDEM TÝKAJÍCÍ SE ČLÁNKU 14
  7.1 Stížnosti na restituční proces v České republice
  7.2 Ostatní stížnosti

8. ZÁVĚR

Mohlo by Vás zajímat:

Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Jan Kratochvíl