.
.č. 2: Vymezení závislé a nelegální práce
......
......
Autor :
Martin Štefko
ISBN :
978-80-87146-72-9
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Převážnou část této knihy tvoří analýza české národní úpravy závislé (nesamostatné) práce, a to včetně jednotlivých jejich definičních znaků
a v doktríně či judikatuře aplikovaných rozličných koncepcí.

V rámci jednotlivých kapitol pojednávajících o znacích závislé práce jsou vedle poznatků nauky rovněž analyzovány problémy s klasifikací určitých hraničních profesí či souvislosti s jinými obory, jako je vznik pracovněprávního vztahu bez příslušného administrativního povolení, které je vyžadováno, pracovně právní režim neohlášených migrantů či racionálnost odepření pracovně právního statusu určitým pracovníkům jako jsou manželé, registrovaní partneři či jednatelé.

OBSAH

ČÁST PRVNÍ: OBECNÉ VÝKLADY
I. Pracovní právo
  1. Předmět individuálního pracovního práva
  2. Předmět kolektivního pracovního práva
  3. Předmět politiky zaměstnanosti
  4. Postavení v systému práva
II. Mezinárodní iniciativy k vymezení závislé práce
  1. Doporučení MOP č. 198 o pracovním poměru
  2. Pojem pracovníka a pracovně právního vztahu v unijním právu
  3. Právo zaměstnance na soukromí v judikatuře ESLP
III. Vývoj pracovního práva v českých zemích se zřetelem na vymezení závislé práce
  1. Amerika
  2. Středověk
  3. Nájem pracovní síly v letech 1811 – 1938
  4. Řízení práce v letech 1938 – 1965
  5. Překonávání antagonistických rozporů v letech 1948 – 1989
  6. Po roce 1989
IV. legalizace vymezení závislé práce
  1. Zahraniční příklady a zkušenosti s legální definicí
  2. Česká definice výkonu závislé práce
  3. Povaha definice závislé práce
V. Vliv vůle smluvních stran na povahu závazku

VI. Pracovní smlouva
  1. Rozlišení jmenování, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  2. Obsah pracovní smlouvy

ČÁST DRUHÁ: ZNAKY ZÁVISLÉ PRÁCE
VII. Dobrovolnost
  1. Odlišení práce odsouzeného od výkonu závislé práce
  2. Přidělení odsouzeného k výkonu práce
VIII. Zákaz společného pracovněprávního vztahu

IX. Soukromoprávní i veřejnoprávní úprava
  1. Výkon veřejné či státní služby ve služebním poměru
  2. Přijímací řízení a přípravná služba
  3. Vznik služebního poměru
  4. Rozsáhlejší povinnosti a omezení práva
  5. Zvláštní finanční a jiné výhody
  6. Návrh zákona o úřednících
  7. Zhodnocení stávajícího přístupu
X. Osobní výkon práce fyzickou osobou
  1. Historický exkurs
  2. Osobní prvek v platné úpravě
  3. Zákaz pracovněprávního vztahu mezi manžely a registrovanými partnery
XI. Podle pokynů zaměstnavatele

XII. Jménem zaměstnavatele a v jeho prospěch

XIII. Za mzdu, plat nebo odměnu z dohody
  1. Rozlišovací potenciál
  2. Úplatnost de lege lata
XIV. Doba a místo výkonu práce

XV. Na náklady zaměstnavatele

XVI. Na odpovědnost zaměstnavatele

XVII. Pojem závislé práce z hlediska práva sociálního zabezpečení a práva daňového
  1. Sociální a zdravotní pojištění
  2. Z hlediska daně z příjmu fyzických osob
  3. Profesionální sportovci v kolektivních sportech

ČÁST TŘETÍ: TESTOVÁNÍ VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE
XVIII. Test nadřízenosti
  1. Koaliční svoboda
  2. Jednatel zaměstnancem
  3. Osoba konající duchovenskou činnost
XIX. Integrační (organizační test)

XX. Test ekonomické reality

ČÁST ČTVRTÁ: NELEGÁLNÍ PRÁCE
XXI. Historický exkurz k recentnímu vývoji zákazu švarcsystému a nelegální práce

XXII. Opatření k zastření výkonu závislé práce či zaměstnání

XXIII. Výkon nelegální práce cizincem
  1 Vznik pracovněprávního stavu
  2. Skončení pracovně právního vztahu
XXIV. Sankce za výkon a umožnění výkonu nelegální práce

XXV. Preventivní opatření v potírání nelegální práce
  1. Legalizace pohybu
  2. Domněnka existence pracovního poměru
Mohlo by Vás zajímat:

Volný pohyb pracovníků v EU
v kontextu skončení přechodných opatření

Richard Král, Tereza Kunertová, Lucia Kvočáková, Jakub Morávek, Jan Šamánek, Martin Štefko