.
.č. 53: Medzinárodnoprávny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie
......
......
Autor :
Martin Faix
ISBN :
978-80-87146-69-9
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Vojenské operace Evropské unie doposud stály mimo větší odborný, ba i laický zájem, a to i navzdory pokračující emancipaci EU v této oblasti. Předložená publikace se snaží reagovat na tuto mezeru tím, že poskytuje komplexní mezinárodněprávní pohled na problematiku unijních schopností a operací.

OBSAH

I. ÚVOD
  1. Vymedzenie problematiky a cieľov
  2. Rozbor metodológie a prameňov

II. EMANCIPÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
  1. Medzinárodný krízový manažment Európskej únie
  1.1 Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a Spoločná bezpečnostná a obranná politika v systéme Zmluvy o EÚ
  1.2 Vývoj, ciele a zásady SZBP/SBOP
  1.3 Vojenský krízový manažment EÚ – obsahové aspekty
   1.3.1 Spektrum operácií krízového manažmentu EÚ a jeho evolúcia
   1.3.2 Terminológia a vymedzenie úloh krízového manažmentu
   1.3.3 Európska bezpečnostná stratégia 2003 a Základný cieľ 2010
  1.4 Vojenský krízový manažment EÚ – inštitucionálne aspekty
   1.4.1 Obecne k inštitucionálnej štruktúre SBOP
   1.4.2 Zvláštna bezpečnostno-politická infraštruktúra
   1.4.3 Vojenská infraštruktúra
   1.4.4 Ďalšie súčasti inštitucionálnej infraštruktúry SBOP
   1.4.5 Realizačné postupy vojenských operácií Európskej únie
   1.4.6 Financovanie vojenských operácií Európskej únie
  1.5 Vojenský krízový manažment EÚ – inštrumenty a právne nástroje SBOP
   1.5.1 Právne nástroje SBOP
   1.5.2 Schvaľovací mechanizmus v oblasti SZBP/SBOP
   1.5.3 Stála štruktúrovaná spolupráca
  1.6 Vojenský krízový manažment EÚ - kapacity a schopnosti
   1.6.1 Operatívne kapacity
  1.7 Civilný krízový manažment EÚ
  2. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami a tretími štátmi v oblasti medzinárodnej bezpečnosti
  2.1 EÚ a Západoeurópska Únia
  2.2 EÚ a Organizácia Severatlantickej zmluvy
   2.2.1 Princípy vzťahu NATO – EÚ: no duplication, no decoupling, no discrimination
  2.3 EÚ v systéme Organizácie Spojených Národov
  2.4 EÚ a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
  2.5 Účasť tretích štátov na krízovom manažmente EÚ
  3. Záverom kapitoly

III. K POSTAVENIU MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ OBECNE A EURÓPSKEJ ÚNIE KONKRÉTNE V SYSTÉME MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
  1. Medzinárodné organizácie v systéme medzinárodného práva
  1.1 Stručne k terminológii
  1.2 Subjektivita medzinárodných organizácií ako evolutívny koncept
  1.3 Subjektivita medzinárodných organizácií: niekoľko myšlienok k pôvodu, atribútom a rozsahu
   1.3.1 Medzinárodná organizácia: (len) partikularizmus!?
   1.3.2 Elementy subjektivity medzinárodných organizácií
  2. Medzinárodnoprávne postavenie Európskej únie
  3. Záverom kapitoly

IV. MEDZINÁRODNOPRÁVNE ASPEKTY VOJENSKÝCH OPERÁCIÍ SBOP
  1. Úvod
  2. Záväzky medzinárodných organizácií: k identifikácii ich právneho základu
  2.1 Záväzky vyplývajúce z obecného medzinárodného práva
  2.2 Záväzky vyplývajúce zo zriaďovacích aktov
  2.3 Záväzky vytvárané organizáciou samotnou
  3. Medzinárodnoprávne aspekty vojenských operácií EÚ
  3.1 Aspekty vyplývajúce z postavenia EÚ ako aktéra systému medzinárodného práva
   3.1.1 Európska únia v systéme OSN
   3.1.2 EÚ v systéme kapitol VII. a VIII. Charty OSN
   3.1.3 Mandát operácie a súhlas prijímacieho štátu
   3.1.4 Dohoda o postavení ozbrojených síl (SOFA) a ďalšie medzinárodné dohody
  3.2 Aspekty formálne vnútroúnijného charakteru
   3.2.1 Pravidlá použitia sily
   3.2.2 EU SOFA
  3.3 Ozbrojené sily EÚ - orgán Európskej únie?
  4. Záverom kapitoly

V. MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO A VOJENSKÉ OPERÁCIE EURÓPSKEJ ÚNIE
  1. Úvod
  2. Aplikácia medzinárodného humanitárneho práva v operáciách medzinárodných organizácií: prípad OSN a NATO
  2.1 Medzinárodné humanitárne právo v kontexte operácií OSN 2.2 Medzinárodné humanitárne právo v kontexte operácií NATO
  3. Medzinárodné humanitárne právo a vojenské operácie SBOP
  3.1 Relevancia humanitárnoprávnych aspektov operácií SBOP
  3.2 Pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva ratione materiae
  3.3 Pôsobnosť medzinárodného humanitárneho práva ratione personae
   3.3.1 Spôsobilosť EÚ byť nositeľom záväzkov plynúcich z MHP a stupeň organizácie ako podmienka osobnej pôsobnosti
   3.3.2 Európska únia ako strana ozbrojeného konfliktu?
   3.3.3 K otázke statusu ozbrojených síl EÚ ako civilistov v zmysle MHP
  3.4 Právny základ a rozsah aplikovateľného humanitárneho práva
   3.4.1 Obyčajové MHP
   3.4.2 Záväzky plynúce zo zakladajúcich zmlúv a ďalších právnych aktov
   3.4.3 Zmluvné záväzky ako základ aplikácie MHP na jednotky EÚ
  4. Záverom kapitoly

VI. VYBRANÉ ASPEKTY MEDZINÁRODNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI V KONTEXTE VOJENSKÝCH OPERÁCIÍ EÚ
  1. Medzinárodné organizácie v systéme medzinárodnoprávnej zodpovednosti
  2. Právne základy zodpovednosti medzinárodných organizácií v kontexte EÚ
  3. Špecifiká zodpovednostného režimu v kontexte MHP
  4. Medzinárodnoprávna zodpovednosť EÚ – analýza praxe
  5. Niekoľko poznámok k zodpovednosti členských štátov
  6. Záverom kapitoly

VII. ZÁVER

Mohlo by Vás zajímat:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková