.
.Základy mezinárodního práva
......
......
Autor :
Danilo Türk
ISBN :
978-80-904209-9-1
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Viz též:

Prezentace knihy dne 16.3.2011 za přítomnosti autora, slovinského prezidenta prof. Danilo Türka:

https://picasaweb.google.com/frozkot/KrestKnihyZakladyMezinarodnihoPravaOdSlovinskehoPrezidentaProfDaniloTurka#

Článek o prezentaci v elektronickém časopisu Univerzity Karlovy
iForum:

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10647.html

***

Obsah knihy:

I. kapitola
POJEM A PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
1. Definice
2. Mezinárodní právo v historické perspektivě
3. Formální prameny mezinárodního práva
1. Obyčejové mezinárodní právo
2. Mezinárodní smlouvy
3. Obecné zásady právní
4. Pomocné právní prameny – soudní praxe a doktrína
5. Spravedlnost
6. Některé novější prameny mezinárodního práva
4. Kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva
5. Mezinárodní právo a vnitrostátní právo
1. Teoretické přístupy
2. Úprava v Republice Slovinsko
6. Mezinárodní právo a právo EU

II. kapitola
SUBJEKTY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
1. Obecně
2. Státy
1. Vznik
2. Uznání státu, uznání vlády a uznání povstalců a osvobozeneckých hnutí
3. Základní práva států
4. Svrchovanost a jurisdikční imunita států
5. Složené státy
6. Nástupnictví (sukcese) států
3. Trvalá neutralita
4. Vztahy závislosti
1. Vazalství a protektorát
2. Mandáty a poručenská území
3. Nesamosprávná území
5. Území pod správou mezinárodních organizací
1. Historické příklady
2. Dočasná správa pod patronací Rady bezpečnosti OSN
6. Postavení Svatého stolce, Vatikánského města a papeže
7. Mezinárodní organizace

III. kapitola
LIDSKÁ PRÁVA A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
1. Obecně
2. Občané a další osoby pod jurisdikcí svrchovaného státu
1. Občané a cizinci
2. Uprchlíci
3. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
1. Hmotné právo
2. Mechanizmy OSN pro implementaci lidských práv
3. Regionální systémy
4. Ochrana menšin
4. Mezinárodní trestní odpovědnost jednotlivce

IV. kapitola
ORGÁNY UDRŽUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY
1. Hlava státu, předseda vlády a ministr zahraničí
1. Hlava státu
2. Předseda vlády
3. Ministr zahraničí
2. Diplomatičtí zástupci
1. Prameny diplomatického a konzulárního práva
2. Vyslanecké právo a diplomatické styky
3. Funkce diplomatické mise a jmenování vedoucího diplomatické mise
4. Personál diplomatické mise, výsady a imunity
3. Konzulové
1. Funkce konzulárních zástupců a jmenování vedoucího konzulátu
2. Výsady a imunity konzulátů a konzulárních funkcionářů
4. Mezinárodní úředníci

V. kapitola
MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ÚKONY
1. Obecně
2. Jednostranné právní akty
3. Mezinárodní smlouvy
1. Pojem a druhy
2. Uzavírání mezinárodních smluv
3. Výhrady
4. Dodržování a používání mezinárodních smluv
5. Výklad mezinárodních smluv
6. Smlouvy a třetí státy
7. Změny a dodatky smlouvy
8. Neplatnost, zánik a suspenze plnění smlouvy
9. Řízení

VI. kapitola
MEZINÁRODNÍ ODPOVĚDNOST STÁTŮ
1. Obecné otázky odpovědnosti států
1. Pojem
2. Prvky mezinárodně protiprávního chování
3. Přičitatelnost skutku státu
4. Porušení mezinárodního závazku
5. Okolnosti vylučující protiprávnost
6. Důsledky mezinárodně protiprávního chování
7. Protiopatření
2. Ochrana životního prostředí – předmět mezinárodní odpovědnosti
států a závazků mezinárodní spolupráce
1. Obecně
2. Odpovědnost států a ochrana životního prostředí
3. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní ochrana životního prostředí: inovativní řešení
4. Závěr

VII. kapitola
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
1. Pojem a historický původ
2. Typologie mezinárodních organizací
3. Spojené národy
1. Vznik Spojených národů
2. Cíle a zásady
3. Postavení Charty OSN v systému současného mezinárodního práva
4. Členské státy OSN a zvláštní status stálých členů Rady bezpečnosti
5. Orgány Spojených národů – obecně
6. Rada bezpečnosti
7. Valné shromáždění
8. Hospodářská a sociální rada
9. Mezinárodní soudní dvůr
10. Sekretariát
11. Spojené národy jako systém
4. Specializované agentury OSN
1. Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization – ILO)
2. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO)
3. Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu
 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO)
4. Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO)
5. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (International Fund for Agricultural Development – IFAD)
6. Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund – IMF)
7. Skupina Světové banky (World Bank – WB)
8. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization – ICAO)
9. Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization – IMO)
10. Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization – WMO)
11. Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO)
12. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO)
13. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency – IAEA)
14. Světová poštovní unie (Universal Postal Union – UPU)
15. Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union – ITU)
16. Dodatek: Internet, mezinárodní organizace a mezinárodní právo
5. Mezinárodní organizace na globální úrovni, kter. nejsou součástí systému OSN
1. Světová obchodní organizace (World Trade Organization – WTO)
2. Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW)
3. Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
(Comprehensive Test Ban Treaty Organization – CTBTO)
4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)
6. Regionální organizace
1. Obecně
2. Rada Evropy
3. Evropská společenství a Evropská unie
4. Severoatlantická aliance (NATO) 323
5. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
6. Organizace amerických států (Organization of American States – OAS)
7. Některé další regionální organizace na západní polokouli
8. Africká unie (African Union – AU)
9. Subregionální organizace v Africe
10. Sdružení států jihovýchodní Asie (Association of South East Asian Countries – ASEAN)
11. Liga arabských států

VIII. kapitola
OBJEKTY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
1. Obecně
2. Státní území a státní hranice
3. Nabývání dalšího území
4. Mezinárodní řeky a využívání vodních toků k neplavebním účelům
5. Vzdušný prostor
1. Letecká doprava
2. Trestné činy v letadlech
6. Moře
1. Vývoj mezinárodního mořského práva
2. Vnitřní mořské vody
3. Souostrovní vody
4. Pobřežní moře
5. Přilehlá zóna
6. Výlučná ekonomická zóna
7. Pevninská mělčina
8. Volné moře
9. Mezinárodní zóna (mořské a oceánské dno mimo národní jurisdikci)
10. Mořské úžiny a průplavy
7. Arktida a Antarktida
1. Arktida
2. Antarktida
8. Vesmír

IX. kapitola
POKOJNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ
1. Obecně
2. Diplomatické prostředky pro řešení mezinárodních sporů
1. Vyjednávání
2. Dobré služby
3. Zprostředkování
4. Vyšetřování (zjišťování skutečností)
5. Smírčí řízení
3. Arbitráž
4. Mezinárodní soudní dvůr
1. Obecně
2. Složení Mezinárodního soudního dvora
3. Příslušnost soudu ve sporech mezi státy
4. Průběh sporného řízení
5. Posudky
5. Mezinárodní tribunál pro mořské právo
6. Řešení mezinárodních obchodních sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO)
a sporů v oblasti ochrany investic v rámci Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (ICSID)

1. Světová obchodní organizace (WTO)
2. Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID)

X. kapitola
KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOST: ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ SÍLY
A OPATŘENÍ NA ZACHOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI
1. Obecně
2. Zákaz používání síly a právně přípustné formy použití síly
1. Vývoj zásady zákazu použití síly
2. Právo na sebeobranu
3. Ozbrojená opatření Rady bezpečnosti OSN
3. Donucovací opatření, která nezahrnují použití síly (neozbrojené sankce)
4. Mírové operace
5. Opatření pro dohled nad zbrojením a otázka odzbrojení
6. Opatření proti terorizmu a šíření zbraní hromadného ničení

XI. kapitola
MEZINÁRODNÍ PRÁVO OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ
1. Pojem
2. Formální prameny mezinárodního práva ozbrojených konfliktů
3. Postavení a ochrana osob v mezinárodních ozbrojených konfliktech
1. Kombatanti
2. Postavení raněných, nemocných a trosečníků
3. Postavení válečných zajatců
4. Civilní obyvatelstvo a ozbrojený konflikt
5. Civilní obyvatelstvo a okupace
4. Postavení a ochrana osob v mezinárodních ozbrojených konfliktech
5. Prostředky uplatňování mezinárodního humanitního práva
6. Pravidla vedení války a omezení
1. Základní zásady
2. Omezení platná pro způsoby a prostředky vedení války
3. Omezení platná pro objekty
4. Omezení platná pro zbraně
7. Specifika vedení boje na moři
1. Základní pravidla
2. Námořní intervence
8. Válečný stav
1. Zahájení války a její právní důsledky
2. Bojiště
3. Válečné represálie
4. Dohody mezi válčícími stranami
5. Ukončení válečného stavu
9. Neutralita

SUMMARY

DOPORUČENÁ LITERATURA K DALŠÍMU STUDIU

JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK