.
.č. 5: Odškodňování v mezinárodním právu
......
......
Autor :
Pavel Šturma a kol.
ISBN :
 978-80-87146-98-9
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
Tato monografická publikace se zabývá vztahem mezi obecnými pravidly odpovědnosti států a náhradou škod ve prospěch poškozených nestátních aktérů. Obecná část publikace též zahrnuje přehled méně známých, ad hoc zřizovaných odškodňovacích mechanismů, jejich srovnání
a typologii. Pozornost je dále věnována formám reparace a určování výše škody.

Zvláštní část se zaměřila na velmi aktuální a závažné otázky odškodňování v rámci právní úpravy boje s terorismem a mírovými operacemi mezinárodních organizací, odškodňování v lidskoprávní oblasti a konečně na některé jiné oblasti odškodňování, které souvisejí s mořským právem
a mezinárodní úpravou mírového využívání jaderné energie.

OBSAH

Předmluva
Pavel Šturma

STRUKTURÁLNÍ PROBLÉMY ODŠKODŇOVÁNÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
  Odškodňování jako příklad konstruktivní neurčitosti a dynamické povahy současného mezinárodního práva
  Pavel Šturma

  Nástin mezinárodních odškodňovacích mechanismů
  Pavel Šturma

  Kompenzace za vyvlastněný majetek zahraničních investorů a její výpočet
  Vladimír Balaš

ODŠKODŇOVÁNÍ V RÁMCI ÚPRAVY BOJE S TERORISMEM A MÍROVÝCH OPERACÍ
  Odškodnění obětí terorismu – mezinárodní rovina
  Veronika Bílková

  Odškodnění obětí terorismu: případ Lockerbie, vnitrostátní úprava USA, Izraele a Velké Británie
  Denisa Žilová

  Náhrada škody v rámci mírových operací OSN, NATO a EU
  Martin Feix a Šárka Ošťádalová

ODŠKODŇOVÁNÍ V LIDSKOPRÁVNÍ OBLASTI
  Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv
  Stanislava Hýbnerová

  Odškodnění obětí v mezinárodních lidskoprávních smlouvách
  Eliška Flídrová

  Spravedlivé zadostiučinění na základě Evropské úmluvy o lidských právech
  Alla Tymofeyeva a Tereza Blšťáková

  Rehabilitace jako forma reparace
  Milan Lipovský

SPECIÁLNÍ OBLASTI NÁHRADY ŠKOD
  Mezinárodní úprava civilní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním a mezinárodní fond pro náhradu škod vzniklých z ropných znečištění
  Jan Ondřej

  Odškodnění za jaderné škody
  Kamila Hájíčková

  Náhrada škody v mořském právu
  Vojtěch Pospíšil

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma

Mohlo by Vás zajímat:

Právní aspekty boje proti terorismu
Legal Aspects of Counter-Terrorism
Harald Christian Scheu (ed.)