.
.Úvod do pozemkového práva (Franková a kol.)
......
......
Autor :
ISBN :
Řada :
Knihy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Kliknutím na obrázek otevřete náhled knihy ->

Autorský kolektiv:

JUDr. Martina Franková, Ph.D., vedoucí autorského kolektivu
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.

ISBN 978-80-87488-19-5
Z úvodu:

Pozemkové právo se zabývá právními vztahy k pozemku. Ten se vyznačuje řadou zvláštností oproti jiným předmětům právních vztahů. Tato specifika pozemku se projevují jak v soukromoprávních, tak ve veřejnoprávních vztazích k pozemkům, zejména vyšší ingerencí státu do těchto vztahů. Pozemkové právo je interdisciplinárním oborem, prameny pozemkového práva jsou jak z oblasti práva soukromého, tak z oblasti práva veřejného. Veřejnoprávní i soukromoprávní vztahy jsou v případě pozemků úzce spjaté a zkoumání pozemku jakožto předmětu právních vztahů pouze z hlediska soukromoprávního nebo pouze z hlediska veřejnoprávního by poskytlo značně zkreslenou představu.

Změny v právní úpravě pozemkových vztahů byly velmi často spjaty se změnami společenskými (ať již se jedná o 1. pozemkovou reformu po vzniku Československé republiky, promítnutí ideologie „socialistického státu“ do právních vztahů pozemku po roce 1948 či naopak procesy restituční, transformační a privatizační po roce 1989). V roce 2012 s účinností od 1. 1. 2014 znamenala nová kodifikace soukromého práva další poměrně velkou změnu právní úpravy společenských vztahů k pozemkům. Byť občanský zákoník je základním předpisem soukromého práva promítají se změny v právní úpravě též do veřejnoprávních předpisů zabývajících se úpravou právních vztahů k pozemku. Přijetí nového kodexu občanského práva tak přineslo nejen změnu v právní úpravě katastru nemovitostí a zápisů do něj, ale dotklo se i celé řady dalších veřejnoprávních předpisů, které upravují právní vztahy k pozemkům.

Smyslem této publikace je přiblížit základní instituty pozemkového práva, přiblížit právní úpravu nejdůležitějších právních vztahů k pozemkům. To vše pochopitelně ve světle podstatných změn v právní úpravě, ke kterým došlo přijetím nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nového katastrálního zákona [zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)]. Publikace se zabývá především otázkami vlastnického práva k pozemkům a dalšími věcnými právy k pozemku, užívacími vztahy k pozemku, druhovým určením pozemků, otázkami soukromoprávního i veřejnoprávního omezením vlastnického práva k pozemku, vyvlastněním, katastrem nemovitostí, vztahy pozemku a staveb na něm umístěných, zejména otázkami oprávnění a povolení stavět.

Pozemkové právo je značně rozsáhlým oborem, což je dáno především množstvím a specifiky právních vztahů k pozemkům. Smyslem této publikace není zacházet do přílišných detailů, nýbrž pokusit se přehledně a srozumitelně přiblížit základy pozemkového práva, jeho metody, prameny a instituty a zdůraznit proměny, ke kterým ve vztahu k pozemkům dochází účinností nového občanského zákoníku. Publikace se zaměřuje především na obecné otázky pozemkového práva. Zvláštní část pozemkového práva se zabývá specifiky právních vztahů k některým pozemkům, které plynou z řady veřejnoprávních předpisů, které v různé míře integrují především do vlastnických a užívacích vztahů k pozemkům. Zvláštní části pozemkového práva se publikace věnuje jen okrajově. Pozornost je věnována pouze pozemkům, které vykazují velkou míru specifik a vytváří tak specifický režim vlastnictví a užívání. Tak je tomu především u zemědělských a lesních pozemků, do značné míry též u pozemků spojených s vodami. Dlouhodobě a tradičně mají specifickou právní úpravu též pozemkové vztahy vznikající při hornické činnosti.

Snaha autorů o přehlednost a srozumitelnost současně s cílem nezabíhat do přílišných detailů se promítá do uspořádání publikace. Úvodní část každé kapitoly poskytuje vedle přehledu pramenů též stručné shrnutí. V rámci textů jsou graficky odlišeny problémové otázky právní úpravy. Ty mají především naznačit možné problémy a možné přístupy k řešení. V mnoha ohledech se jedná o otevřené otázky, neboť s ohledem na novost právní úpravy se často odpovědi budou hledat delší čas ať již prostřednictvím soudní judikatury či prostřednictvím reflexe v odborné literatuře nebo dost možná též změnou právní úpravy. Publikace, jak již její název naznačuje, je pouhým úvodem do velmi široké, často komplikované, nicméně zajímavé problematiky pozemkového práva a autoři by na ni velmi rádi v budoucnu navázali dalším obsáhlejším dílem.

Kniha je určena především studentům právnických, ekonomických a technických směrů, kteří se v rámci studia setkávají s problematikou právních vztahů k pozemkům, odborné veřejnosti především z řad státní správy a samosprávy a ze soukromého sektoru – pro podnikatele a zaměstnance zabývajícími se nemovitostmi.

Kniha vychází z právního stavu k 1. říjnu 2014