.
.č. 36: Zákonodárství bez parlamentů
......
......
Autor :
Jan Kysela
ISBN :
80-85889-78-1
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Po více než 80 letech první tuzemská monografie zabývající se otázkou přenosu zákonodárných oprávnění parlamentů na výkonnou moc, což je téma v posledních letech v zahraniční poměrně frekventované, a to nejen v souvislosti s evropskou integrací. Táže se však také, proč má být vlastně zákonodárcem parlamentem, co je přidanou hodnotou jeho role v zákonodárství oproti vládě. Dále zavádí rozlišení delegace a substituce výkonu zákonodárné pravomoci, jednak pro souběh zákonodárných oprávnění parlamentu a výkonné moci, jednak pro nahrazování parlamentu v době jeho vynucené nečinnosti. Podrobněji je zákonodárná delegace zkoumána na modelových příkladech Velké Británie, Francie a Německa, v nástinu i v dalších evropských a některých zámořských zemích. Zvláštní kapitola patří československým a českým reáliím. Zákonodárná substituce je představena v našich podmínkách po roce 1918 a též v komparativním přehledu. Závěrečná kapitola je pohledem na Evropskou unii jako na specifickou institucionální formu delegace legislativních působností národních parlamentů a zabývá se rovněž snahou národních parlamentů kompenzovat své mocenské oslabení výraznějším vlivem na domácí vlády, ale i přímo na evropské orgány.

OBSAH

Předmluva

1. Kapitola: Parlament jako zákonodárce aneb proč má být
zákonodárcem parlament?
I. Zákonodárná pravomoc, její delegace a substituce
II. Parlament jako zákonodárce
III. Vznik a rozsah zákonodárné delegace
IV. Má být zákonodárcem parlament?
V. Pokus o předběžné hodnocení zákonodárné delegace

2. Kapitola: „Delegace a „delegace zákonodárné pravomoci“
I. Delegace v právní vědě
II. Delegace zákonodárné pravomoci

3. Kapitola: Pojetí zákonodárné delegace
I. Delegace v širším a užším smyslu: provádění zákonů a zmocňovací zákonodárství
II. Co přísluší zákonodárci aneb co je zákonodárstvím v materiálním smyslu?
III. Právní síla aktů delegovaného zákonodárství

4. Kapitola: Zákonodárná delegace a moc nařizovací; prerogativa

5. Kapitola: Delegace zákonodárné pravomoci ve Velké Británii
I. Úvodem
II. Specifika suverenity parlamentu
III. Vývoj, typy a kontrola zákonodárné delegace do 2. světové války
IV. Zákonodárná delegace v době od 2. světové války

6. Kapitola: Delegace zákonodárné pravomoci ve Francii
I. Třetí a Čtvrtá republika
II. Pátá republika

7. Kapitola: Delegace zákonodárné pravomoci v Německu
I. Zákonodárná delegace v Německé říši
II. Zákonodárná delegace v SRN

8. Kapitola: Přehled zákonodárné delegace v dalších zemích Evropské unie
I. Itálie
II. Portugalsko
III. Španělsko
IV. Slovensko
V. Další státy Evropské unie

9. Kapitola: Nástin zákonodárné delegace ve vybraných zemích mimo Evropskou unii
I. Švýcarsko
II. Rusko
III. Spojené státy americké
IV. Malý exkurs do bývalých britských dominií

10. Kapitola: Zákonodárná delegace v Československu a v České republice
I. Československo v letech 1918 – 1948
II. Československo v letech 1948 – 1992
III. Česká republika

11. Kapitola: Substituce výkonu zákonodárné pravomoci parlamentů v Československu
I. Zákonodárná substituce v Československu v letech 1918 – 1939: První a Druhá
republika
II. Prozatímní státní zřízení
III. Slovenský stát
IV. Přechodné období 1945 – 1948
V. Celostátní parlament v letech 1948 – 1992; éra předsednictev
VI. Slovenská národní rada a Česká národní rada

12. Kapitola: Substituce výkonu zákonodárné pravomoci Parlamentu České republiky
I. Zákonodárná substituce při vzniku Ústavy ČR
II. Komentář k čl. 33 Ústavy ČR
III. Návrhy změn zákonodárné substituce
IV. Zákonodárná substituce v ústavním vývoji československém a českém: shrnutí

13. Kapitola: Nástin substituce zákonodárné pravomoci v komparativním pohledu

14. Kapitola: Evropská unie jako sféra delegace zákonodárných působností
a zákonodárná delegace v Evropské unii

I. Evropská unie jako sféra delegace zákonodárných působností
II. Zákonodárná delegace v Evropské unii

Mohlo by Vás zajímat:

Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
Aleš Gerloch (ed.)