.
.č. 41: Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
......
Studie ze soudcovské tvorby práva
......
Autor :
Jan Malíř
ISBN :
978-80-87146-12-5
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

PŘEDMLUVA − O PRÁVNÍCH NESAMOZŘEJMOSTECH
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA


SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ÚVOD
PODĚKOVÁNÍ

ODDÍL 1 - ZROD A VÝVOJ INSTITUTU ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ ZA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA

1.1 Institut bez základu v psaném komunitárním právu
1.2 Povinnost členských států k náhradě škody způsobené porušením komunitárního práva ve starší judikatuře soudního dvora
1.3 Povinnost členských států k náhradě škody způsobené porušením komunitárního práva ve starší rozhodovací činnosti soudů členských států
1.4 Obrat 90. let: odpovědnost členských států za porušení komunitárního práva jako princip inherentní komunitárnímu právnímu řádu
1.5 Rozvoj norem odpovědnosti členských států: tři generace soudních případů
1.6 Pokusy o kodifikaci odpovědnosti členských států

ODDÍL 2 - HMOTNĚPRÁVNÍ REŽIM ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ

2.1 Jednotná pravidla pro přičítání jednání členským státům: pojem členského státu
2.2 Sjednocení hmotněprávních podmínek vzniku odpovědnosti
2.3 Současná podoba podmínek vzniku odpovědnosti členského státu
2.4 Povaha podmínek vzniku odpovědnosti členského státu
2.4.1 Komunitární podmínky jako minimální podmínky vzniku odpovědnosti členského státu
2.4.2 Role zavinění
2.5 Rozbor jednotných podmínek vzniku odpovědnosti členských států
2.5.1 Právní norma, jejímž účelem je založit práva jednotlivcům
2.5.2 Dostatečná závažnost porušení
2.5.3 Přímá příčinná souvislost

ODDÍL 3 - PROCESNÍ REŽIM ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ

3.1 Vůdčí role vnitrostátní procesní autonomie
3.2 Soudní příslušnost a procesní normy
3.3 Problém aktivní a pasivní legitimace v řízení o náhradu škody způsobené porušením komunitárního práva členským státem
3.4 Výše a způsob náhrady škody
3.5 Existence povinnosti členského státu k náhradě škody způsobené porušením komunitárního práva v čase: její vznik a promlčení

ODDÍL 4 - RECEPCE INSTITUTU ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ ZA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA PRÁVNÍMI ŘÁDY ČLENSKÝCH STÁTŮ A JEJICH SOUDY

4.1 Jiné členské státy
4.2 Recepce principu odpovědnosti členských států v právním řádu ČR: predikce
4.2.1 Možnost francovichovské žaloby v ČR
4.2.2 Odpovědnost veřejné moci v českém právu
4.2.3 Odpovědnost za škodu způsobenou zákonodárcem
4.2.4 Odpovědnost za škodu způsobenou soudem rozhodujícím v poslední instanci
4.2.5 Odpovědnost způsobená správními orgány
4.2.6 Pozitivní prvky české právní úpravy
4.2.7 Možné přednostní použití českého práva
4.2.8 Shrnutí
4.3 Vliv odpovědnosti členských států EU na právo EHP

ODDÍL 5 - ZÁVĚR
BIBLIOGRAFIE


PŘÍLOHA I - PRINCIPIELNÍ ROZSUDKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ ZA PORUŠENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
I. Francovich a Bonifaci
II. Brasserie du Pęcheur a Factortame
III. Köbler

PŘÍLOHA II - PŘEHLED HLAVNÍCH ROZSUDKŮ UNIJNÍCH SOUDŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ODPOVĚDNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PORUŠENÍM KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA

SEZNAM ROZHODNUTÝCH PŘÍPADŮ
OTEVŘENÉ PŘÍPADY

SUMMARY

Mohlo by Vás zajímat:

Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii
Luboš Tichý (ed.)