.
.č. 43: Standard lidských práv v Evropě
......
Srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie
......
Autor :
Dagmar Černá
ISBN :
978-80-87146-21-7
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

1. ÚVOD
2. SYSTÉM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV V RÁMCI RADY EVROPY
2.1 Rada Evropy a systém ochrany lidských práv
2.2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
2.2.1 Vznik Úmluvy a její smluvní strany
2.2.2 Obsah a charakter Úmluvy
2.2.3 Protokoly k Úmluvě
2.2.4 Práva obsažená v Úmluvě a Protokolech a jejich členění

2.3 Evropský soud pro lidská práva
2.3.1 Evropský soud pro lidská práva a Rada Evropy
2.3.2 Před přijetím 11. dodatkového protokolu
2.3.3. Nový Evropský soud pro lidská práva, po 1. listopadu 1998
2.3.4 Perspektivy do budoucna: Protokol č. 14
2.3.5 Výklad Úmluvy Evropským soudem pro lidská práva

2.4 Význam Úmluvy a jejího kontrolního mechanismu
3. SYSTÉM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
3.1 Evropská unie a její právní řád
3.2 Geneze ochrany lidských práv (základních práv) v rámci Evropské unie
3.3 Evropský soudní dvůr jako strážce právního řádu EU a základních práv
3.3.1 Evropský soudní dvůr
3.3.2 Základní práva v judikatuře Evropského soudního dvora

3.4 Zakotvení ochrany základních práv v primárních pramenech práva
3.5 Základní práva v sekundárních pramenech práva
3.6 Listina základních práv Evropské unie
3.6.1 Vznik Listiny základních práv Evropské unie
3.6.2 Obsah Listiny základních práv Evropské unie
3.6.3 Právní povaha Listiny a její význam

4. ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD A LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
4.1 Vztah Listiny k Úmluvě
4.2 Srovnání relevantních ustanovení Listiny a Úmluvy
4.2.1 Důstojnost v Listině a nedotknutelnost osobnosti v Úmluvě
4.2.2 Svobody v Listině a jim odpovídající práva a svobody v Úmluvě
4.2.3 Rovnost v Listině a zákaz diskriminace v Úmluvě
4.2.4 Soudnictví v Listině a princip vlády práva v Úmluvě

4.3 Právo ES/EU a Evropský soud pro lidská práva
4.4 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropský soudní dvůr
5. ZÁVĚR

Mohlo by Vás zajímat:

Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích
Luboš Tichý (ed.)