.
.č. 48: IV. konference Studentské vědecké odborné činnosti
......
Sborník vítězných prací
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-47-7
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
OBSAH

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  Zhodnocení vývoje fúzí a akvizic v posledních dvaceti letech v kontextu jejich právních dopadů a ekonomických efektů
  v podobě větší ziskovosti a růstu podílu na trhu
  Voplakal Tomáš

  Národní park – veřejný nebo soukromý zájem?
  Voborníková Tereza - Voborníková Zuzana

  Konstrukce bankovní daně a její využití v praxi
  Rahm Jiří

MEZINÁRODNÍ PRÁVO
  Subjektivní arbitrabilita sporu v mezinárodní obchodní arbitráži: její pojetí v české a zahraniční jurisprudenci
  Svatoš Martin

  Otázka statutu Kosova: Příčiny a důsledky posudku Mezinárodního soudního dvora
  Jungwirth Tomáš

  Subjektivita mezinárodních nevládních organizací
  Lehkoživová Ivana

OBČANSKÉ PRÁVO
  Asistovaná reprodukce
  Mikulová Magdalena

  Filmové koprodukce v kontextu práva autorského a dalších právních souvislostí
  Bednář Leoš

  Společné jmění manželů a jeho zánik a vypořádání ve vztahu k obchodnímu podílu
  Piklová Eliška

  Náhradní mateřství
  Spejchal Petr

OBCHODNÍ PRÁVO
  Započtení v obchodně-právních vztazích
  Porod Jakub

  Společnost v mezinárodním právu soukromém
  Lokajíček Jan

  Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce
  Guričová Jana

PRÁVNÍ DĚJINY
  Dagmar Šimková – politický proces a reflexe vězeňství 50. a 60. let
  Frantalová Anna – Blažek Lukáš

  K problematice vzniku Československého polního soudu v SSSR
  Němečková Daniela

  Význam svobody projevu a práva na informace na příkladu srovnání liberálně demokratických států a Čínské lidové republiky
  Bednářová Klára

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ
  Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
  Dvořáková Kateřina

  Flexibilní mechanismy Kjótského protokolu
  Polanská Eva

  Právní úprava invazivních nepůvodních druhů v Evropské unii
  Bašný Vojtěch

  Trestněprávní ochrana životního prostředí
  Valová Zuzana

TRESTNÍ PRÁVO
  Vybrané problémy zásady subsidiarity trestní represe
  Raček Pavel

  Kontroverzní aspekty některých opatření proti recidivě sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech
  Kročilová Nina

  Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva
  Novák Martin

TEORIE PRÁVA
  Fikcionalismus v právu
  Janeček Václav

  Metodologická hodnota nauky o třech oblastech významu pojmu
  Švára Ondřej

  Alexyho teorie základních práv a judikatura Ústavního soudu ČR
  Broz Jan

ÚSTAVNÍ PRÁVO
  Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem
  Dušek Libor

  Odchylky od běžného zákonodárného procesu
  Pechancová Marie

  K otázke demokratickej legitimity súdnej kontroly ústavnosti
  Juhás Juraj

Mohlo by Vás zajímat:

I. Konference studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)