.
.Právní následky mezinárodně protiprávního chování
Legal Consequences of Internationally Wrongful Acts
......
Pocta Čestmíru Čepelkovi k 80. marozeninám
Liber Amicorum Čestmír Čepelka
......
Autor :
Kolektiv autorů
ISBN :
80-85889-83-3
Řada :
Mezinárodní právo
Vydáno pro :
.
Tato kolektivní monografie je pojata současně jako pocta prof. Č. Čepelkovi, přednímu představiteli české nauky mezinárodního práva, mezi jehož hlavní vědecká témata patřily právě otázky mezinárodněprávní odpovědnosti a donucení.

Příspěvky napsané v češtině nebo angličtině se vedle obecných otázek dodržování mezinárodního práva zaměřily zejm. na pojem mezinárodního zločinu států, resp. závažných porušení kogentních norem, odpovědnost mezinárodních organizací, represálie v současném mezinárodním právu, odpovědnost v oblasti lidských práv, odzbrojení, mezinárodního jaderného práva, kosmického práva a ve sporech z ochrany investic.

Knihu lze doporučit především studentům právnických fakult pro výběrový předmět Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, právníkům a dalším specialistům pracujícím v oblasti mezinárodních vztahů, ale i dalším zájemcům o aktuální problémy mezinárodního práva.

OBSAH/CONTENT

K osmdesátinám prof. JUDr. Čestmíra Čepelky, DrSc.

Narušování základů mezinárodního práva
Vladislav David

Suverenita štátu a jej limity (niektoré otázky)
Ján Azud

Co s „mezinárodním zločinem“ aneb problém diferenciace odpovědnosti států za porušení kogentních norem obecného mezinárodního práva
Pavel Šturma

The Consequences of Internationally Wrongful Acts and Serious Breaches of Peremptory Norms
Josef Mrázek

Responsibility of International Organizations for Activities ultra vires
Władysław Czapliński

Mezinárodní organizace: partikulární subjektivita. Vyvratitelnost předchozí hypotézy
Dalibor Jílek

Smluvní ochrana občanských a politických práv v teorii a praxi mezinárodního práva
Jiří Malenovský

Ozbrojené represálie v současném mezinárodním právu
Veronika Bílková

Protiopatření nebo kontrola v oblasti omezení zbrojení a odzbrojení
Jan Ondřej

International Liability and International Responsibility: Some Thoughts on the Possibility of Their Delimitation in the Field of International Nuclear Law
Michael Geistlinger

Odpovědnost-registrace-zákon
Mahulena Hofmannová

Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního vykořisťování
Stanislava Hýbnerová

Za co stát také odpovídá v investičních sporech
Vladimír Balaš

Význam Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965) z hlediska odpovědnosti států
Vojtěch Trapl

Mohlo by Vás zajímat:

Jurisdikční imunity států
Pavel Caban