.
.Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
......
Akta z II. Česko-slovenského mezinárodně-právního symposia
......
Autor :
Kolektiv autorů
ISBN :
978-80-904209-1-5
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH
Předmluva/Introduction
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

ČÁST I - PROBLÉMY KODIFIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (niektoré názory na stav otázky)
The principle of non-intervention in International Law (some problems)
prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

Odpovědnost mezinárodní organizace, přičitatelnost a efektivní kontrola
The resposibility of international organization, attribution and effective control
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Kodifikace diplomatického a konzulárního práva po čtyřiceti letech
The codification of diplomatic and consular law after fourty years
JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

Podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov na uplatnenie diplomatickej ochrany
Exhaustion of Local Remedies Rule
JUDr. Metod Špaček

Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES?
Does Article 20 of the Treaty establishing the European Community include the right to diplomatic protection by any Member State?
JUDr. Pavel Caban, Ph.D.

Niekoľko poznámok k imunitám hláv štátov
Some Remarks to Head of State Immunities
JUDr. Milan Kollár

Imunita státních představitelů z cizí trestní jurisdikce
Immunity of State offcials from foreign criminal jurisdiction
Mgr. Pavel Bureš, D.E.A.

Návrh článků týkajících se doložky nejvyšších výhod jako výsledek kodifkačního úsilí Komise pro mezinárodní právo
Draft Articles on most-favoured-nation clause as a result of the codification work achieved by the International Law Commission
JUDr. Vojtěch Trapl

ČÁST II - FRAGMENTACE A KONKURUJÍCÍ JURISDIKCE V MEZINÁRODNÍM PRÁVU

K otázce fragmentace mezinárodního práva
To the question of fragmentation of international law
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Viedenský dohovor o zmluvnom práve: Fragmentačný vplyv významnej kodifikačnej práce?
Vienna Convention on the Law of Treaties: the fragmentation of influantial codification work?
JUDr. Katarína Galdunová

Fragmentace mezinárodního práva, zákaz použití síly a jus cogens
Fragmentation of International Law, Prohibition of Use of Force and Jus Cogens
JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Několik případů konkurence jurisdikcí v oblasti mořského práva
The Several Cases of Competing Jurisdiction in the Law of the Sea
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

Konkurující si jurisdikce ve vztahu rozhodování mezinárodního soudního či arbitrážního tribunálu a vnitrostátního soudu?
The issue of the competing jurisdiction in relation to solving international judicial or arbitral tribunals and municipal courts
JUDr. Vladimír Balaš

Právo ES/EU před Evropským soudem pro lidská práva a vztah štrasburského soudu k soudu lucemburskému
EC/EU Law before the European Court of Human Rights and the Relationship between the Strasbourg Court and the European Court of Justice in Luxemburg
JUDr. PhDr. Dagmar Černá, Ph.D., LL.M.

Konkurující jurisdikce v právu na sloučení rodiny
Competing jurisdiction and the right to family runifcation
Mgr. Věra Honusková

Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic členských států Evropské unie a jejich vztah ke komunitárnímu právu
EU Law and Bilateral Investment Treaties of EU Member States
JUDr. Magdalena Ličková, LL.M.


Mohlo by Vás zajímat:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková