.
.č. 30: Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete.
......
......
Autor :
Luboš Tichý (ed.)
ISBN :
80-85889-81-1
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Základní lidská práva se stále více prosazují. Děje se tak jak v rovině legislativní, tak v aplikační praxi soudů a správních orgánů. Základní lidská práva nacházejí svoje vyjádření na úrovni národní, mezinárodní i v komunitárním právu. Prosazují se ve všech oblastech právního řádu. O tom, jakým způsobem a v jaké intenzitě, svědčí tento sborník. Jednotlivé příspěvky se zabývají jejich významem v oblasti právní filozofie, v právu veřejném a soukromém, ale i v právu trestním a evropském.
Autory jednotlivých příspěvků jsou učitelé právnických fakult Univerzity Karlovy a Eberhard-Karls Univerzity v Tübingen (SRN). Sborník je totiž uveřejněním referátů, přednesených na 3. kolokviu obou právnických fakult konaném 14.-15. října 2005 v Praze, a to v češtině a v němčině, případně v anglickém jazyce.

OBSAH/INHALT

Předmluva (Vorwort)

I. Správní a státní právo (Verwaltungs- und Staatsrecht)
Právo na dobrou správu (Right to good administration)
Richard Pomahač

Státní veřejné informace a problémy základních lidských práv (Grundrechtliche Probleme staatlicher Öffentlichkeitsinformationen)
Barbara Remmert

II. Soukromé právo (Privatrecht)
Základní práva v soukromém právu Spolkové republiky Německo (Grundrechte im Privatrecht des Bundesrepublik Deutschland)
Gottfried Schiemann

Podmínky používání základních práv v soukromém právu (Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht)
Luboš Tichý

Ochrana duševního vlastnictví a lidská práva (Schutz geistigen Eigentums in den Grundrechten und im Europarecht)
Frank Fechner

III. Trestní právo, evropské právo a právní filosofie (Strafrecht, Europarecht und Rechtsphilosophie)
Budování horizontálního konstitucionalismu: tři středoevropské strategie (Making Horizontal Constitutionalism: Three Central European Strategies)
Zdeněk Kühn

Vliv základních práv a svobod evropské konvence o lidských právech na německé a evropské trestní právo (Der Einfluss der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das deutsche und europäische Strafrecht)
Kristian Kühl

Základní práva EU jako kritérium národních implementačních opatření (Grundrechtskonforme Umsetzung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten)
Jiří Zemánek

Ochrana základních lidských práv při provádění komunitárního práva členskými státy na příkladu společné organizace trhu s cukrem (Grundrechtsschutz bei der mitgliedstaatlichen Durchführung des Gemeinschaftsrechts am Beispiel der Gemeinsamen Marktorganisation für Zucker)
Karol Marsovszky

Základní lidská práva jako právní principy (Grundrechte als Rechtsprinzipien)
Jan Wintr

Evropská ochrana zdraví a vliv základních práv na zdravotnické výkony (Europäischer Gesundheitsschutz und grundfreiheitliche Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen)
Gerald G. Sander

Mohlo by Vás zajímat:

Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení. International and National Mechanisms against Torture.
Harald Christian Scheu, Stanislava Hýbnerová (ed.)