.
.č. 46: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
......
......
Autor :
Jan Kratochvíl
ISBN :
978-80-87146-38-5
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Obsah
Úvod
Teoretická východiska: Integrovaný přístup k lidským právům
Vymezení obsahu práce a terminologie
Struktura práce
Lidskoprávní smlouvy jako žijící instrument
1. Sociální práva jsou lidská práva
1.1 Generace lidských práv?
1.2 Zakotvení lidských práv v mezinárodním právu a jejich nedělitelnost
1.3 Pozitivní a negativní závazky
Pozitivní závazky z občanských práv
Negativní závazky ze sociálních práv
1.4 Finanční náročnost jednotlivých práv
1.5 Jsou sociální práva progresivní a občanská práva okamžitá?
1.6 Kolektivní povaha závazků ze sociálních práv?
1.7 Shrnutí
1.8 Významnost sociálních práv
2. Právo na život
2.1 Travaux préparatoires
2.2 Současný stav rozhodovací praxe
Právo na zdraví
Právo na zdraví osob v detenci
Ochrana životního prostředí
Otázka časové proximity
Právo na výživu, vodu, bydlení a sociální zabezpečení
Shrnutí
2.3 Praxe jiných orgánů
Indie
Přenositelnost indické judikatury do Úmluvy a Paktu
Meziamerický soud pro lidská práva
Africká komise pro lidská práva
Praxe dalších vnitrostátních orgánů
2.4 Možnosti rozvoje rozhodovací praxe
Životní prostředí
Právo na zdraví
Další sociální práva
2.5 Závěr
3. Zákaz mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení
3.1 Travaux préparatoires
3.2 Současný stav rozhodovací praxe
Právo na zdraví
Extradice a vyhoštění
Sociální práva osob v detenci
Bydlení a další podmínky
Sociální zabezpečení a pomoc
Shrnutí
3.3 Praxe jiných orgánů
Výbor proti mučení
Meziamerický systém
Vnitrostátní soudy
3.4 Možnosti rozvoje rozhodovací praxe
Principy špatného zacházení
Relevance opomenutí
Přenositelnost principů vytvořených v kontextu detence
Konkrétní příklady rozvoje rozhodovací praxe
3.5 Závěr
4. Právo na soukromí
4.1 Travaux préparatoires
4.2 Současný stav rozhodovací praxe
Právo na zdraví
Právo na bydlení
Právo na sociální zabezpečení, pomoc a další
Shrnutí
4.3 Praxe jiných orgánů
4.4 Možnosti rozvoje rozhodovací praxe
Právo na zdraví
Sociální pomoc rodinám
Bydlení
4.5 Závěr
5. Zákaz diskriminace
5.1 Současný stav rozhodovací praxe
Pakt
Úmluva
Závazek chránit
Závazek naplnit
Odstranění diskriminace zrušením práva pro všechny?
Co je neospravedlnitelné odlišné zacházení?
Shrnutí
5.2 Praxe jiných orgánů
5.3 Možnosti rozvoje rozhodovací praxe
Protokol 12
Aplikovatelnost čl. 14 v oblasti sociálních práv
5.4 Závěr
6. Právo na spravedlivé řízení
6.1 Travaux préparatoires
6.2 Současný stav rozhodovací praxe
Právo na sociální zabezpečení
Právo na bydlení
Právo na zdraví
Právo na vodu
6.3 Závěr
Závěr
seznam použitých zkratek
Seznam citovaných rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva a Výboru pro lidská práva
Seznam citované literatury