.
.Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
......
Právní řád pro jadernou Evropu
......
Autor :
Jakub Handrlica
ISBN :
978-80-87146-61-3
Řada :
Monografie
Vydáno pro :
.
Publikace je první českou monografií, věnující se komplexně Evropskému společenství pro atomovou energii.

V jednotlivých kapitolách se věnuje zejména následujícím problémům:

- historickým konsekvencím zřízení Euratomu v r. 1958, jeho vztahu jiným mezinárodním organizacím v oblasti mírového využívání jaderné energie (MAAE, OECD, CERN, ICPR atd.),

- institucionální struktuře Euratomu (pravomoci Evr. Parlamentu, Komise, Rady, Střediska jaderného výzkumu, Agentury pro zásobování, Vědeckotechnického výboru atd.),

- právnímu systému (zmocnění k vydávání právně závazných nařízení a směrnic, dále nezávazných doporučení, programů atd.),

- jednotlivým oblastem politik Euratomu a jejich vývoji během uplynulých 55 let (podpora výzkumu, šíření informací, ochrana zdraví, investice, společné podniky, zásobování, systém záruk, výlučné vlastnictví, společný trh, vnější vztahy).

Publikace se dále věnuje právním aspektům témat, které jsou v současné době v jaderné oblasti pravidelně předmětem diskuze: zejména otázce pravomoci Euratomu v oblasti bezpečnosti energetických jaderných zařízení, otázce vztahů „nových“ členských států s Ruskou federací v oblasti dodávek jaderného paliva atd.

OBSAH

KAPITOLA PRVNÍ: VÝCHODISKA

Část první: Vývoj v Evropě od objevu přirozené radioaktivity (1896) do konce druhé světové války (1945)
  1.1 Od objevu přirozené radioaktivity k počátku vojenského výzkumu (1896 - 1940)
  1.2 Vojenský jaderný výzkum ve Spojených státech amerických (1940 - 1945)

Část druhá: Milníky západoevropské integrace v oblasti mírového využití jaderné energie
  2.1 Význam politiky Spojených států amerických v oblasti jaderné energetiky
  2.2 Evropská integrační společenství a jejich vztah k otázce zásobování energií
  2.3 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1957)
  2.4 Evropské společenství pro atomovou energii: první desetiletí (1958 - 1968)

Část třetí: Havárie v jaderných zařízeních a jejich vliv na právní úpravu využívání jaderné energie
  3.1 Havárie v jaderných zařízeních a radiologické nehody
  3.2 „Internacionalizace“ práva jaderné energie v post-černobylském“ období
  3.3 Evropské společenství pro atomovou energii a havárie v jaderné elektrárně Černobyl

Část čtvrtá: Euratom a „jaderná renesance“
  4.1“ Jaderná renesance“ jako výzva pro právní úpravy
  4.2 Euratom a „lisabonský proces“
  4.3 Rozsah pravomocí Euratomu před Soudním dvorem
  Část pátá: Havárie v elektrárně Fukushima Dai-ichi a perspektivy „post-fukushimského“ vývoje

KAPITOLA DRUHÁ: ZÁKLADY EURATOMU

Část první: Charakter primárního práva Euratomu a jeho vztah k právu Evropské unie
  1.1 Podstata a charakteristické rysy primárního práva Euratomu
  1.2 Otázka pravomocí Euratomu v oblasti vojenských (obranných) aplikací jaderné energie
  1.3 Vztah mezi třemi zakládajícími smlouvami primárního práva (SEU, SFEU, SESAE)

Část druhá: Institucionální systém
  2.1 Evropský parlament
  2.2 Evropská rada
  2.3 Rada
  2.4 Evropská komise
  2.5 Soudní dvůr Evropské unie
  2.6 Hospodářský a sociální výbor
  2.7 Specifické orgány Euratomu

Část třetí: Právní systém
  3.1 Právní základ pro vydávání závazných právních předpisů
  3.2 Právní základ pro vydávání nezávazných aktů

Část čtvrtá: Systém soudní ochrany
  4.1 Rozhodování Soudního dvora ve věcech ochrany zdraví obyvatel a pracovníků
  4.2 Rozhodování Soudního dvora ve věcech systému záruk

KAPITOLA TŘETÍ: HMOTNÉ PRÁVO EURATOMU

Část první: Rozvoj výzkumu
  1.1 Koordinace vnitrostátních výzkumných programů a jejich podpora ze strany Euratomu
  1.2 Programy výzkumu a vzdělávání Euratomu
  1.3 Společné středisko jaderného výzkumu
  1.4 Smluvní zabezpečení realizace výzkumných programů Euratomu

Část druhá: Šíření informací
  2.1 Poznatky, kterými Euratom disponuje
  2.2 Jiné poznatky na poli mírového využití jaderné energie
  2.3 Utajení informací
  2.4 Vnější vztahy Euratomu na poli šíření informací

Část třetí: Ochrana zdraví
  3.1 Obsah a interpretace pravomocí Euratomu na základě kapitoly třetí
  3.2 Odpovědnost za provádění základních norem; dozorčí oprávnění Evropské komise
  3.2 Sekundární legislativa Euratomu v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti

Část čtvrtá: Investice
  4.1 Cílové programy Euratomu
  4.2 Notifikační povinnost ohledně investičních záměrů v jaderné energetice
  4.3 Systém půjček Euratomu

Část pátá: Společné podniky
  5.1 Zřízení společného podniku
  5.2 Výhody společných podniků

Část šestá: Zásobování
  6.1 Agentura pro zásobování Euratomu
  6.2 Opční právo Agentury
  6.3 Výlučné právo Agentury
  6.4 Jiné nástroje “společné politiky zásobování“
  6.5 Aplikace ustanovení o „společné politice zásobování“ v praxi Agentury

Část sedmá: Systém záruk
  7.1 Povinnost vést záznamy o chodu podniku
  7.2 Dozorčí a inspekční oprávnění Evropské komise
  7.3 Ukládání sankcí

Část osmá: Výlučné vlastnictví
  8.1 Vymezení předmětu výlučného vlastnického práva
  8.2 Užívací právo a právo na spotřebu
  8.3 Finanční účet zvláštních štěpných materiálů
  8.4 Interpretace koncepce „výlučného vlastnického práva“

Část devátá: Společný trh
  9.1 Zákaz dovozních a vývozních cel a opatření s rovnocenným účinkem
  9.2 Zákaz jiných omezení
  9.3 Opatření v oblasti pojištění rizik

Část desátá: Vnější vztahy
  10.1 Výlučné vnější pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii
  10.2 Sdílené vnější pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii
  10.3 Kontrola mezinárodních dohod a smluv členských států s třetími státy
  10.4 Garance ve vztahu k existujícím mezinárodněprávním závazkům

PŘÍLOHY
  Příloha č.1: Cíle Evropského společenství pro atomovou energii a jeho hmotné právo
  Příloha č.2: Oblasti výzkumu jaderné energie uvedené v čl. 4 SESAE
  Příloha č.3: Průmyslové činnosti uvedené v čl. 41 SESAE
  Příloha č.4: Seznamy zboží a produktů, na které se vztahuje Kapitola devátá o společném jaderném trhu
  Příloha č.5: Přehled judikatury Soudního dvora ve vztahu k Euratomu

Mohlo by Vás zajímat:

Obrana, bezpečnost a krizové stavy
Václav Pavlíček a kol.