.
.Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
......
......
Autor :
Aleš Borkovec, Kryštof Kruliš, Petr Navrátil, Michal Sýkora, Václav Šmejkal, Veronika Vilímková
ISBN :
978-80-87975-19-0
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Tato publikace se zabývá problematikou právních nástrojů odstraňování překážek fungování vnitřního trhu Evropské unie.


OBSAH

1. Protisoutěžní jednání jako překážka vnitřního trhu EU v post-lisabonském období
  1.1 Úvod
  1.2 Rozhodnutí Grundig-Consten a jeho následovníci
  1.3 Debata před a po Lisabonu
  1.4 Aktuální rozhodovací praxe EU
  1.5 Závěr

2. Volný pohyb kapitálu a VW-Gesetz
  2.1 Vznik společnosti
  2.2 Privatizace a schválení VW-Gesetz
  2.3 První novelizace VW-Gesetz (1970)
  2.4 Věc C-112/05
  2.5 Druhá novelizace VW-Gesetz
  2.6 Věc C-95/12

3. Opatření s rovnocenným účinkem množstevním omezením v judikatuře Soudního dvora EU a její změny v post-lisabonském období
  3.1 Úvod
  3.2 Druhy překážek volného pohybu zboží a jejich důsledky
  3.3 Vývoj pojmu opatření s rovnocenným účinkem množstevním omezením
  3.4 Aktuální rozsah působnosti opatření s rovnocenným účinkem množstevním omezením
  3.5 Závěr

4. Unijní občanství jako nástroj odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
  4.1 Úvod
  4.2 Vymezení problematiky
  4.3 Čistě vnitrostátní situace – limity použití ustanovení zakotvující volný pohyb a pobyt občanů EU
  4.4 Získávání a ztráta unijního občanství a jejich vliv na vnitrostátní právní řád
  4.5 Zákaz diskriminace a problematika studentů a důchodců jako občanů EU
  4.6 Závěr

5. Role jednotlivých dimenzí principu loajální spolupráce při (ne)odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
  5.1 Úvod
  5.2 Základní teoretické vymezení funkce principu loajální spolupráce
  5.3 Volný pohyb služeb a směrnice o službách
  5.4 Implementace směrnice o službách z hlediska principu loajální spolupráce na straně členských států
  5.5 Směrnice o službách z hlediska principu loajální spolupráce na straně orgánů Evropské unie
  5.6 Směrnice o službách a princip loajální spolupráce členských států navzájem
  5.7 Závěr

6. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v právním řádu České republiky s důrazem na začlenění evropských nařízení a směrnic
  6.1 Úvod
  6.2 Právní předpisy Evropské unie
  6.3 Judikatura SDEU
  6.4 Právní úprava v České republice
  6.5 Srovnání s vybranými zeměmi

7. Summary

8. Seznam použité literatury
  8.1 Monografie
  8.2 Články