.
.č. 55: Srovnání českého a polského správního soudnictví
......
......
Autor :
David Kryska
ISBN :
978-80-87146-80-4
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.
Tato monografie se zabývá porovnáním českého a polského správního soudnictví. Jeho historickým vývojem, ústavními základy, organizací, pravomocemi a působnostmi soudů, řízením před soudy, opravnými prostředky, ideou nezávislých správních tribunálů a místem správního soudnictví v systému dělby moci.

OBSAH

1 Správní soudnictví jako soudní forma kontroly veřejné správy
  1.1 Pojem správního soudnictví, jeho funkce a účel
  1.2 Vztah správního soudnictví a jiných forem soudní kontroly veřejné správy

2. Historický vývoj českého a polského správního soudnictví
  2.1 Radomská komise
  2.2 Varšavské knížectví, Polské království a ruský zábor
  2.3 Předlitavský správní soud
  2.4 Pruský zábor Polska
  2.5 První Československá republika
  2.6 Meziválečná druhá Polská republika
  2.7 „Správní soudnictví“ v lidovém a socialistickém Československu
  2.8 Správní soudnictví v Polské lidové republice
  2.9 Obnovení polského správního soudnictví
  2.10 Obnovení českého správního soudnictví
  2.11 Reforma českého správního soudnictví – počátek doby současné
  2.12 Reforma polského správního soudnictví – počátek doby současné
  2.13 Shrnutí
3. Ústavní základy českého a polského správního soudnictví
  3.1 Česká republika
  3.2 Polská republika
  3.3 Správní soudnictví pohledem mezinárodního práva, evropského práva a evropského soft-law
  3.4 Veřejnoprávní soudnictví v České republice a Polské republice
   3.4.1 Česká republika
   3.4.2 Polská republika
  3.5 Shrnutí
4. Organizace českého a polského správního soudnictví
  4.1 Česká republika
   4.1.1 Základy organizace správního soudnictví
   4.1.2 Krajské soudy jako soudy správní
   4.1.3 Nejvyšší správní soud
   4.1.4 Nejvyšší správní soud jako vrcholný orgán správního soudnictví
  4.2. Polská republika
   4.2.1 Základy organizace správního soudnictví
   4.2.2 Vojvodské správní soudy
   4.2.3 Nejvyšší správní soud
   4.2.4 Nejvyšší správní soud jako orgán dozoru
  4.3 Shrnutí
5. Pravomoc a působnost soudů v českém a polském správním soudnictví
  5.1 Žaloby proti rozhodnutí správních orgánů
  5.2 Žaloby proti jiným aktům nebo činnostem orgánů veřejné správy vydaným nebo vykonaným v individuálních věcech
  5.3 Žaloba proti nečinnosti správního orgánu
  5.4 Dozorčí žaloby a žaloby proti aktům dozoru
  5.5 Přezkum podzákonných právních předpisů správními soudy
  5.6 Pravomoci správních soudů podle zvláštních zákonů
  5.7 Kompetenční spory
  5.8 Volební soudnictví
  5.9 Ochrana proti průtahům v soudním řízení správním
  5.10 Správní soudy jako soudy kárné
  5.11 Věcná a místní příslušnost českých a polských správních soudů
  5.12 Kompetenční spory mezi civilními soudy a soudy v českém a polském správním soudnictví
   5.12.1 Česká republika
   5.12.2 Polská republika
  5.13 Shrnutí
6. Řízení před soudy v českém a polském správním soudnictví
  6.1 Vybrané základní otázky řízení
  6.2 Zvláštní způsoby řízení (alternativní řešení sporů)
   6.2.1 Vnitřní přezkum
   6.2.2 Autoremedura
   6.2.3 Mediační řízení
   6.2.4 Zjednodušené řízení
   6.2.5 Shrnutí
  6.3 Role státního zastupitelství, prokuratury a ombudsmana
   6.3.1 Česká republika
   6.3.2 Polská republika
   6.3.3 Shrnutí

7. Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním
  7.1 Kasační stížnost
   7.1.1 Česká republika
   7.1.2 Polská republika
   7.1.3 Exkurz – kasace nebo reformace?
  7.2 Stížnost
  7.3 Návrh a žaloba na obnovu řízení
   7.3.1 Česká republika
   7.3.2 Polská republika
  7.4 Jiné právní prostředky nápravy rozhodnutí správních soudů
   7.4.1 Česká republika
   7.4.2 Polská republika
   7.4.3 Navrácení v předešlý stav
  7.5 Shrnutí
8. Idea nezávislých správních tribunálů – správní soudnictví v materiálním smyslu
  8.1 Nezávislé správní tribunály jako projev judicializace správního řízení
  8.2 Zásada specializace
  8.3 Polská republika
   8.3.1 Samosprávná odvolací kolegia
   8.3.2 Rada pro věci uprchlíků
   8.3.3 Regionální účetní komory
  8.4 Česká republika
   8.4.1 Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
  8.5 Shrnutí
9. Místo správního soudnictví v systému dělby moci – vybrané problémy
  9.1 Judicializace veřejné správy – vymezení pojmů
  9.2 Prezident republiky jako orgán veřejné správy?
  9.3 Komora parlamentu jako orgán veřejné správy?
  9.4 Shrnutí

  Mohlo by Vás zajímat:

  Odůvodnění soudního rozhodnutí
  Luboš Tichý, Pavel Holländer, Alexander Bruns (eds.)