.
.č. 09: Příklady z evropského práva - 5. doplněné a přepracované vydání
......
(srpen 2015)
......
Autor :
ISBN :
978-80-87975-21-1
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Předkládaná učební pomůcka je rozdělena do pěti tématických částí: strukturální principy evropského práva, aplikace práva EU, ochrana základních práv v rámci EU, základní tržní svobody a soutěžní právo. Ty odrážejí hlavní témata seminární výuky evropského práva s vyjímkou tématu evropského soudnictví.

Problematika posledně jmenovaného tématu je začleněna průběžně a rovnoměrně do příkladů ve všech částech této publikace. Každou její část uvozuje jeden vzorový vyřešený případ a doporučení k metodice řešení případů v dané oblasti.

Případy mají různou míru obtížnosti a řešení některých právních problémů se může mezi jednotlivými oblastmi prolínat, nejčastěji ve vztahu k oblasti základních práv a svobod.

OBSAH
Všeobecná metodika řešení případových studií z evropského práva

ČÁST I – STRUKTURÁLNÍ („ÚSTAVNÍ“) PRINCIPY
EVROPSKÉHO PRÁVA
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti
strukturálních („ústavních“) principů evropského práva

  Vzorový příklad I - řešení
  Vzorový příklad II - řešení
  Princip svěření pravomocí (klauzule flexibility)
  Princip subsidiarity
  Princip proporcionality
  Princip ochrany legitimních očekávání
  Přenesená pravomoc Komise a princip právní jistoty
  Princip zákazu zpětných účinků
  Princip odpovědnosti EU ve Společné zemědělské politice
  Princip loajality a delegace pravomoci
  Účinná soudní ochrana a spravedlivý proces
  Volební právo občanů EU

ČÁST II – APLIKACE PRÁVA EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti
aplikace práva EU
  Vzorový příklad I – řešení
  Vzorový příklad II - řešení
  Aplikace nařízení
  Aplikace směrnice
  Aplikace primárního práva
  Procesní aplikace práva EU

ČÁST III – OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV V RÁMCI EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti ochrany
základních práv v rámci EU
  Vzorový příklad - řešení
  Blokáda hranic a svoboda shromažďovací
  Zákaz diskriminace na základě pohlaví v armádě
  Volný pohyb zboží a podněcování k diskriminaci
  na základě příslušnosti k menšině
  Boj proti terorismu a lidská práva
  Sankce proti bývalé Jugoslávii a lidská práva
  Účast na konkursu Rady EU a lidská práva
  Zákaz komunistických symbolů
  Rybolov ve chráněné oblasti
  Základní tržní svobody a postavení odborů
  Kvóty proti diskriminaci
  Diskriminace na základě pohlaví

ČÁST IV – ZÁKLADNÍ TRŽNÍ SVOBODY
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti vnitřního trhu
  Volný pohyb zboží
  Vzorový příklad - řešení
  Volný pohyb osob
  Vzorový příklad - řešení
  Volný pohyb kapitálu a plateb
  Vzorový příklad - řešení

ČÁST V – SOUTĚŽNÍ PRÁVO
Metodická východiska pro řešení případů v oblasti
soutěžního práva
  Vzorový příklad I - řešení
  Vzorový příklad II - řešení
  Vzorový příklad III - řešení
  Kartelové dohody
  Rozhodnutí sdružení podniků (soutěžitelů)
  Zneužití dominantní postavení
  Státní podpora
  Služby obecného hospodářského zájmu
Mohlo by Vás zajímat:

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR
Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)