.
.č. 13: Podnikatel a jeho právní vztahy
......
......
Autor :
Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv
ISBN :
978-80-87146-76-7
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.
Předkládaná publikace reaguje na změny, které přinese rekodifikace soukromého práva v oblasti právních vztahů, jichž se účastní podnikatel. Jejím cílem je napomoci studentům při studiu obchodního práva účinného od 1. 1. 2014. Není standardní učebnicí obchodního práva, neboť pokrývá tematicky pouze některé vybrané oblasti právní problematiky.

Má sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu studentů na seminární výuku, na postupové a státní závěrečné zkoušky či klauzurní práce, a to spolu s přednáškami a studiem rekodifikačních předpisů včetně důvodových zpráv k nim a aktuální odborné literatury.

OBSAH

1. Pojem, povaha a prameny obchodního práva

2. Podnikání a podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
  2.1 Podnikání
  2.2 Podnikatel
  2.3 Jednání podnikatele
3. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích
  3.1 Současný stav a rekodifikace
  3.2 Konkrétní specifika postavení podnikatele
  v závazkových vztazích
4. Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem
  4.1 Nabída
  4.2 Přijetí nabídky (akceptace)
  4.3 Obsah smlouvy
  4.4 Forma smlouvy
  4.5 Adhezní smlouvy
  4.6 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
  4.7 Veřejná nabídka
  4.8 Dražba
5. Zadávání veřejných zakázek
  5.1 Právní úprava a její funkce
  5.2 Pojem a druhy veřejných zakázek
  5.3 Zadávací řízení
  5.4 Zadávací dokumentace a technické podmínky
  5.5 Kvalifikace dodavatele
  5.6 Nabídka a její hodnocení
  5.7 Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
  5.8 Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
  5.9 Koncesní řízení a koncesní smlouva
6. Povinnost podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv
  6.1 Obecný úvod
  6.2 Povinnost jasné a srozumitelné komunikace podnikatele vůči spotřebiteli
  6.3 Předsmluvní informační povinnost
  6.4 Závaznost předsmluvních informací
  6.5 Zákaz nepřiměřených ujednání (zneužívajících klauzulí)
  6.6 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu
  6.7 Neobjednané plnění
  6.8 Zvláštní úprava finančních služeb
  6.9 Zvláštní úprava dočasného užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (timesharing)
7. Vybrané zajišťovací instituty v podnikání
  7.1 Obecně k zajištění a utvrzení dluhu
  7.2 Finanční záruka
  7.3 Finanční zajištění
  7.4 Zástavní právo k podílu
  7.5 Zástavní právo k cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů
8. Zvláštní případy odpovědnosti podnikatele za škodu
  8.1 Druhy zvláštních případů povinnosti podnikatele nahradit škodu
  8.2 Škoda z provozní činnosti
  8.3 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
  8.4 Škoda z provozu dopravních prostředků
  8.5 Škoda způsobená vadou výrobku
  8.6 Škoda na převzaté věci
  8.7 Škoda na odložené věci
  8.8 Škoda na vnesené věci
  8.9 Škoda způsobená informací nebo radou
9. Obchodní závod a dispozice s ním
  9.1 Pojem obchodního závodu
  9.2 Povaha obchodního závodu
  9.3 Koupě závodu
  9.4 Pacht závodu
  9.5 Zastavení závodu
10. Smlouvy příkazního typu v podnikání
  10.1 Obchodní zastoupení
  10.2 Kontrolní činnost
  10.3 Zasílatelská smlouva
  10.4 Franšíza
11. Nájem v podnikání
  11.1 Nájem prostoru sloužícího podnikání
  11.2 Podnikatelský pronájem věcí movitých
  11.3 Nájem dopravního prostředku
  11.4 Leasing
12. Smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu, inkasu a úvěru
  12.1 Obecně
  12.2 Účet
  12.3 Jednorázový vklad
  12.4 Akreditiv
  12.5 Inkaso
  12.6 Úvěr
13. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry
  13.1 Systém rekodifikované právní úpravy cenných papírů
  13.2 Pojem cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru
  13.3 Nepojmenované druhy cenných papírů a limity pro jejich vydávání
  13.4 Převod cenných papírů
  13.5 Akcie
  13.6 Kmenový list

  Mohlo by Vás zajímat:

  Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
  Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)