.
.č. 05: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
......
kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní odpovědnosti
......
Autor :
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková
ISBN :
978-80-87146-03-3
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Předmluva

I. Kodifikace mezinárodního práva

1 Právní řád mezinárodní, jeho kodifikace
2 Vzájemná vazba rozvoje mezinárodního práva na jeho kodifikaci
3 Příklad Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969), jeho zobecnění
4 Obecně platný obyčejoprávní ekvivalent kodifikační úmluvy
5 Nezávazný výklad obyčejového obecně platného práva
6 Některé odlišné doktrinální pohledy a názory
7 Historie kodifikace mezinárodního práva
8 Komise pro mezinárodní právo, výsledky její počáteční kodifikační činnosti
9 Některé kodifikační neúspěchy Komise MP
10 Smluvní dokumenty, které nejsou kodifikačními úmluvami
11 Recentní kodifikační období v činnosti Komise MP
12 Problematika kodifikace náležitostí diplomatické ochrany
13 Nejnovější kodifikační činnost Komise MP
14 Fragmentace mezinárodního práva
15 Program Komise MP pro následné období
16 Jiné kodifikační orgány a instituce
17 Problémy kodifikace kogentní ochrany lidských práv

II. Otázky smluvního práva

1 Omezený rozsah působnosti Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969)
2 Kterých smluv a situací se Vídeňská úmluva (1969) netýká?
3 Smlouvy vynucené, Mnichovská dohoda (1938)
4 Mírová smlouva, pojmové aspekty
5 Mírová smlouva, příklady z novější praxe
6 Specifikum smluvního ukončení války s Irákem (1991)
7 Druhá vojenská akce proti Iráku (2003)
8 Smluvní forma ukončení občanské války (mírová dohoda)
9 Skončení smlouvy podle obecného MP, clausula rebus sic stantibus
10 Skončení smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení
11 Revize smlouvy mnohostranné
12 Výhrady k mezinárodním smlouvám

III. Právo mezinárodní odpovědnosti

1 Vznik odpovědnosti států, pojem mezinárodně protiprávního chování
2 Obsah, formy a stupně mezinárodní odpovědnosti
3 Povinnost upustit od protiprávního jednání (cessation)
4 Reparační povinnost
5 Aktivní legitimace k uplatňování odpovědnostních nároků
6 Pojem sebeobrany
7 Koncept tzv. humanitární intervence
8 Pojem protiopatření (represálií)
9 Náležitosti legálně uplatněných protiopatření
10 Protiopatření v pojetí Komise MP
11 Kategorie zakázaných protiopatření
12 Kogentní a jiná rovněž nederogovatelná pravidla
13 Věcná nemožnost sankcionování některých smluvních pravidel
14 Okolnosti vylučující protiprávnost: vyšší moc a náhodná událost
15 Krajní nouze
16 Tíseň
17 Mezinárodní odpovědnost (Liability) za škodlivé následky vyplývající z činností nezakázaných mezinárodním právem

Mohlo by Vás zajímat:

Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti
Pavel Šturma (red.)
Čestmír Čepelka, Květoslav Růžička (rec.)