.
.č. 32: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem
......
Sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky
......
Autor :
ISBN :
80-85889-86-2
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
Sborník je souborem přednášek účastníků setkání členů kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky, které se konalo ve dnech 6. až 8. února 2007 v Průhonicích.
Obsahuje celkem 22 příspěvků, které se v zásadě týkaly tří oblastí, a to:
  • aktuálních otázek (euro)ekonomické argumentace v právu a problematiky českého a slovenského práva společností a jejich komunitárním souvislostem
  • závazkového práva a perspektiv jeho harmonizace na úrovni Evropské unie
  • nekalé soutěže, průmyslového vlastnictví, elektronizace práva a účinků zápisu v obchodním rejstříku.

OBSAH

Úvodem

Poznámky k aktuálním otázkám (euro)ekonomické argumentace v právu
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Materiálnoprávne účinky chýbajúcich, správnych a nesprávnych zápisov v obchodnom registri (Materiálna publicita registra)
JUDr. Kristián Csach, LL.M.

Vliv principů evropského závazkového práva, resp. společného referenčního rámce na konvergenci národních obligačních úprav
JUDr. Petr Čech, LL.M.

K vybraným otázkám návrhu směrnice o přeshraničním výkonu práv akcionářů (zejména k otázce jednorázového odtržení hlasovacího práva od akcie)
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Proces elektronizace práva
Mgr. Michal Černý, Ph.D.

Nová právna úprava konkurzu na Slovensku z pohľadu práva európskej únie
Doc. JUDr. Milan Ďurica,Ph.D.

Širší kontext § 56a obchodního zákoníku a poznámky k němu (Zákaz zneužití práva se zřetelem k možnostem postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114 ES z 12. 2. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě
Prof. JUDr. Petr Hajn, Dr. Sc.

Je evropské právo obchodních společností opravdu tak špatné, jak se povídá?
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Obchodné záväzky a obchody
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.

Správa o mandátnej zmluve z pohľadu európskych unifikačných snáh
JUDr. Monika Jurčová, Ph.D.

Zastupovanie členov orgánov akciovej spoločnosti
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Komunitární úprava obchodního práva. Závod ke dnu?
Mgr. Petr Kun

Vývojové trendy v obchodnom práve a ich aplikačné perspektívy – krátka úvaha nad súkromoprávnym dualizmom
JUDr. Mojmír Mamojka ml.

Ke smluvnímu závazkovému právu
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

Posledný vývoj judikatúry v oblasti problémových oblastí úpravy spoločnosti s ručením obmezeným
JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D.

Informace o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zich a spol. proti České republice z 18. července 2006
JUDr. Jaroslav Oehm

Obchodná zvyklosť ako prameňa práva???
JUDr. Regina Palková

Úprava práva výkupu (squeeze-out) v slovenskom práve (dodržanie príncípu efektívnosti komunitárneho práva
a ústavné aspekty práva výkupu)
Doc. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D., JUDr. Andrej Glézl, JUDr. Branislav Jablonka

Převod části podniku (porovnání smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením)
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Některé otázky nové úpravy veřejných zakázek a její evropské aspekty
Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.

Aktuální změny komunitárního práva v oblasti průmyslového vlastnictví a jejich reflexe v českém právním řádu
JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.

Mohlo by Vás zajímat:

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)