.
.Veřejné právo a právo soukromé
......
Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu
......
Autor :
Jakub Handrlica (ed.)
ISBN :
978-80-87975-10-7
Řada :
Monografie
Vydáno pro :
.
Publikace je rozdělena do pěti částí. První z nich se věnuje obecným teoretickým východiskům problematiky. Druhá část je věnována souboru problémů, plynoucích z teoretických a aplikačních souvislostí mezi právem veřejným a právem soukromým. Část třetí se zabývá vybranými instituty soukromého práva ve vazbě na právo veřejné. Specifickým problémům právního dualismu je věnována čtvrtá část této kolektivní monografie. Pátá část obsahuje dvě statě pojednávající o vybraných problémech právního dualismu ve dvou zahraničních právních úpravách a to v úpravě polské
a slovenské.

OBSAH

I. VEŘEJNÉ PRÁVO A PRÁVO SOUKROMÉ: OBECNÁ VÝCHODISKA
  1. Elasticita hranic mezi soukromým a veřejným právem
  Michal Skřejpek
  2. Proměny správního práva
  Richard Pomahač
  3. Dualismus práva v judikatuře Ústavního soudu
  Vladimír Sládeček
  4. Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností a uplatňování soukromého práva
  Miloslava Hálová

II. VEŘEJNÉ PRÁVO A PRÁVO SOUKROMÉ: TEORETICKÉ A APLIKAČNÍ SOUVISLOSTI
  1. K právnímu postavení právnických osob
  Helena Prášková
  2. Vztah mezi povahou a důsledky správní činnosti z hlediska právního dualismu
  Josef Staša
  3. Jednání soukromoprávních subjektů s důsledky ve sféře veřejného práva
  Jakub Handrlica
  4. Privatizace veřejné moci v České republice
  Petr Svoboda
  5. Civilní odpovědnost za výkon veřejné moci
  Martin Kopecký

III. VEŘEJNÉ PRÁVO A PRÁVO SOUKROMÉ: VYBRANÉ INSTITUTY SOUKROMÉHO PRÁVA VE VZTAHU K PRÁVU VEŔEJNÉMU
  1. Novela obecního zřízení v souvislosti s novým občanským zákoníkem
  Jan Malast
  2. Veřejné užívání a bezdůvodné obohacení
  Aleš Mácha
  3. Hledání v tichu – o tenké hranici mezi konkludentním veřejným věnováním a výprosou
  Karel Černín

IV. VEŘEJNÉ PRÁVO A PRÁVO SOUKROMÉ: VYBRANÉ PROBLÉMY ZAHRANIČNÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAV
  1. Teoretické základy pozitivizace veřejných imponderabilií v polském správním právu
  Piotr Dobosz
  2. Verejnoprávne aspekty ochrany vlastníckeho práva
  Michal Maslen

  Mohlo by Vás zajímat:

  Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe)
  Richard Pomahač, Jakub Handrlica, David Kryska, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša, Petr Svoboda