.
.Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
......
Akta z II. Česko-slovenského mezinárodně-právního symposia
......
Autor :
Kolektiv autorů
ISBN :
978-80-904209-1-5
Řada :
Mezinárodní právo
Vydáno pro :
.
OBSAH
Předmluva/Introduction
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

ČÁST I - PROBLÉMY KODIFIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
  Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (niektoré názory na stav otázky)
  The principle of non-intervention in International Law (some problems)
  prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

  Odpovědnost mezinárodní organizace, přičitatelnost a efektivní kontrola
  The resposibility of international organization, attribution and effective control
  prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

  Kodifikace diplomatického a konzulárního práva po čtyřiceti letech
  The codification of diplomatic and consular law after fourty years
  JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

  Podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov na uplatnenie diplomatickej ochrany
  Exhaustion of Local Remedies Rule
  JUDr. Metod Špaček

  Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES?
  Does Article 20 of the Treaty establishing the European Community include the right to diplomatic protection by any Member State?
  JUDr. Pavel Caban, Ph.D.

  Niekoľko poznámok k imunitám hláv štátov
  Some Remarks to Head of State Immunities
  JUDr. Milan Kollár

  Imunita státních představitelů z cizí trestní jurisdikce
  Immunity of State offcials from foreign criminal jurisdiction
  Mgr. Pavel Bureš, D.E.A.

  Návrh článků týkajících se doložky nejvyšších výhod jako výsledek kodifkačního úsilí Komise pro mezinárodní právo
  Draft Articles on most-favoured-nation clause as a result of the codification work achieved by the International Law Commission
  JUDr. Vojtěch Trapl

ČÁST II - FRAGMENTACE A KONKURUJÍCÍ JURISDIKCE V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
  K otázce fragmentace mezinárodního práva
  To the question of fragmentation of international law
  prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

  Viedenský dohovor o zmluvnom práve: Fragmentačný vplyv významnej kodifikačnej práce?
  Vienna Convention on the Law of Treaties: the fragmentation of influantial codification work?
  JUDr. Katarína Galdunová

  Fragmentace mezinárodního práva, zákaz použití síly a jus cogens
  Fragmentation of International Law, Prohibition of Use of Force and Jus Cogens
  JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

  Několik případů konkurence jurisdikcí v oblasti mořského práva
  The Several Cases of Competing Jurisdiction in the Law of the Sea
  doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

  Konkurující si jurisdikce ve vztahu rozhodování mezinárodního soudního či arbitrážního tribunálu a vnitrostátního soudu?
  The issue of the competing jurisdiction in relation to solving international judicial or arbitral tribunals and municipal courts
  JUDr. Vladimír Balaš

  Právo ES/EU před Evropským soudem pro lidská práva a vztah štrasburského soudu k soudu lucemburskému
  EC/EU Law before the European Court of Human Rights and the Relationship between the Strasbourg Court and the European Court of Justice in Luxemburg
  JUDr. PhDr. Dagmar Černá, Ph.D., LL.M.

  Konkurující jurisdikce v právu na sloučení rodiny
  Competing jurisdiction and the right to family runifcation
  Mgr. Věra Honusková

  Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic členských států Evropské unie a jejich vztah ke komunitárnímu právu
  EU Law and Bilateral Investment Treaties of EU Member States
  JUDr. Magdalena Ličková, LL.M.


Mohlo by Vás zajímat:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková