.
.č. 45: Ochrana mořské biodiverzity
v mezinárodním právu
......
......
Autor :
Karolina Žákovská
ISBN :
978-80-87146-35-4
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH
Použité zkratky
Předmluva
Úvod
1. Mořská biodiverzita, věcné a právní souvislosti její ochrany
1.1 Biodiverzita (pojem, význam, ochrana)
1.2 Mořská biodiverzita
1.3 Právní režim biologických mořských zdrojů
Shrnutí
2. Prameny mezinárodního práva ochrany mořské biodiverzity
2.1 Úmluvy globálního charakteru
2.1.1 Úmluvy tvořící základní právní rámec ochrany mořské biodiverzity
2.1.2 Ostatní globální úmluvy významné pro ochranu mořské biodiverzity
2.2 Nejvýznamnější úmluvy regionálního charakteru
2.2.1 „Pevninské“ úmluvy z oblasti ochrany přírody
2.2.2 „Mořské“ environmentální úmluvy
2.2.3 Úmluvy věnované přísné ochraně určitých součástí mořských ekosystémů
2.2.4 Úmluvy věnované hospodaření s (rybo)lovnými zdroji
2.3 Význam soft law pro ochranu mořské biodiverzity
2.3.1 „Koncepční“ dokumenty soft law
2.3.2 Dokumenty soft law nahrazující právně závaznou úpravu
2.3.3 Dokumenty soft law „prováděcí“ povahy
Shrnutí
3. Základní prostředky ochrany mořské biodiverzity v mezinárodním právu
3.1 Druhová ochrana
3.1.1 Ochrana využívaných druhů
3.1.2 Ochrana necílených druhů v rámci rybolovu
3.1.3 Ochrana ohrožených a vzácných druhů
3.2 Prostorová ochrana
3.2.1 Chráněné mořské oblasti stricto sensu
3.2.2 Další typy oblastí se zvláštním režimem
3.3 Úprava určitých lidských činností
3.3.1 Úprava činností přímo zaměřených na mořské biologické zdroje
3.3.2 Úprava činností s vedlejšími dopady na mořskou biodiverzitu
Shrnutí
4. Nejvýznamnější faktory podmiňující účinnost ochrany mořské biodiverzity a jejich mezinárodněprávní úprava
4.1. Věda a výzkum
4.1.1 Přínos a rizika vědy a výzkumu
4.1.2 Vyjádření významu vědeckého výzkumu v mezinárodních úmluvách
4.2. Ekosystémový přístup a předběžná opatrnost
4.2.1 Ekosystémový přístup jako základní strategie ochrany biodiverzity
4.2.2 Přístup předběžné opatrnosti jako nástroj umožňující čelit omezeným znalostem
4.3 Mezinárodní spolupráce
4.3.1 Pojem a zakotvení mezinárodní spolupráce v mezinárodním právu
4.3.2 Formy mezinárodní spolupráce významné pro ochranu mořské biodiverzity
4.3.3 Zvláštní význam mezinárodní spolupráce pro ochranu biodiverzity na volném moři
Shrnutí
Závěr
Doslov
Seznam použité literatury
Résumé