.
.č. 06: Finanční hospodaření územních samosprávných celků
......
......
Autor :
Hana Marková
ISBN :
978-80-87146-08-8
Řada :
Scripta Iuridica
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH
Úvodem

I. ČÁST - SAMOSPRÁVA ÚZEMNÍCH CELKŮ

1. Obecné aspekty zkoumané problematiky
2. Vývoj fi nancování územních samosprávných celků
na území našeho státu
3. Rozvoj jednotlivých článků územní samosprávy
4. Evropská charta místní samosprávy

II. ČÁST - PRAVOMOC, ORGÁNY A MAJETEK

1. Obec
A. Orgány
B. Majetek obce
C. Hospodaření s majetkem
D. Spolupráce obcí
2. Kraj
A. Orgány
B. Majetek kraje
C. Spolupráce krajů
3. Neziskové subjekty
A. Obecně prospěšné společnosti a organizační složky
B. Příspěvkové organizace
4. Další možnosti hospodaření s majetkem obcí a krajů
A. Brownfields
B. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
partnerství veřejného a soukromého sektoru
C. Další možnosti zabezpečení potřeb municipalit

III. ČÁST - PŘÍJMY MUNICIPALIT

1. Obecné principy, členění
2. Příjmy daňového charakteru
A. Základní principy
B. Daň z nemovitostí
C. Podíly na státních daních
D. Místní poplatky
1. Charakteristika místních poplatků
2. Poplatek ze psů
3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství
5. Poplatek ze vstupného
6. Poplatek z ubytovací kapacity
7. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí měst
8. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
9. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
10. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
E. Správní poplatky
F. Platby na úseku péče o životní prostředí
3. Další nenávratné příjmy v místních rozpočtech
A. Členění
B. Příjmy z vlastního podnikání
1. Zisk místních podniků
2. Podíly na zisku
3. Příjmy z pronájmu a prodeje obecního majetku
4. Příjmy z obchodování s cennými papíry
C. Příjmy z mimorozpočtových fondů obce
D. Uživatelské poplatky
E. Příjmy z plateb sankční povahy
F. Nahodilé příjmy
1. Příjmy ze sdružování prostředků
2. Nahodilé příjmy
4. Dotace
A. Postavení a funkce dotací
B. Příspěvek na výkon správy - zvláštní forma dotace
C. Veřejná podpora v podmínkách municipalilt
5. Příjmy návratného charakteru
A. Obecná charakteristika
B. Návratné fi nanční výpomoci
C. Úvěry a půjčky
D. Komunální dluhopisy

IV. ČÁST - VÝDAJE MUNICIPALILT

1. Obecné vymezení, funkce
2. Zabezpečení veřejných statků
3. Zadlužení obcí a raiting obcí v ČR

V. ČÁST - ROZPOČTOVÝ PROCES

1. Rozpočet a peněžní fondy
2. Rozpočtový výhled
3. Rozpočtové zásady
4. Vypracování a projednání rozpočtu, rozpočtová skladba
5. Plnění a změny rozpočtu
6. Kontrola a přezkoumání hospodaření
7. Porušení rozpočtové kázně
8. Závěrečný účet

Seznam použité literatury
Přílohy

Mohlo by Vás zajímat:

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)