.
.č. 38: Jurisdikční imunity států
......
......
Autor :
Pavel Caban
ISBN :
80-85889-89-5
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

1. Obecné vymezení Jurisdikčních imunit států a jejich majetku
1.1 Pojem jurisdikčních imunit států a jejich majetku
1.2 Teorie absolutních imunit států a teorie omezených imunit států
1.3 Zásady mezinárodního práva, na nichž je založena existence státních imunit
1.4 Státní imunita a jurisdikce

2. Přehled historického vývoje jurisdikčních imunit států a jejich majetku
2.1vývoj režimu státních imunit v soudní praxi a právu jednotlivých států
2.1.1 Spojené státy americké a Velká Británie
2.1.2 Státy kontinentálního právního systému
2.2 Vývoj mezinárodní smluvní úpravy státních imunit
2.2.1 Dílčí úprava státních imunit v mezinárodních smlouvách
2.2.2 Evropská úmluva o státní imunitě
2.2.3 Posuzování tématu imunit států v rámci Organizace spojených národů
2.2.4 Exkurs: Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a další vývoj obyčejové úpravy státních imunit
2.3 Kodifikační návrhy odborných nevládních institucí

3. Acta iure gestionis a obchodní transakce
3.1 Acta iure gestionis v pojetí států kontinentálního práva a států common law
3.2 Obchodní transakce
3.3 Kritéria pro určení obchodní transakce
3.4 Exkurs: Imunita státu vůči řízením týkajícím se místností diplomatické mise

4. Pracovní smlouvy
4.1 Zvláštní povaha pracovních smluv v rámci úkonů iure gestionis
4.2 Vyjímka pro pracovní smlouvy v Evropské úmluvě o státní imunitě a v Úmluvě OSN
o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku
4.3 Pracovně právní spory zaměstnanců diplomatických misí a konzulárních úřadů

5. Odpovědnost za škody na zdraví a na majetku
5.1 Srovnání právních úprav vyjímky ze státní imunity v případě odpovědnosti za škody na zdraví a na majetku
5.2 Význam členění na acta iure gestionis a acta iure imperi v rámci vyjímky pro škody na zdraví a majetku
5.3 Vyjímka pro škody na zdraví a na majetku a odpovědnost států podle mezinárodního práva
5.4 Exkurs: Vyjímka pro škody na zdraví a na majetku a činnosti ozbrojených sil a cizích států

6. Rozhodčí smlouvy
6.1 Vyjímka pro rozhodčí smlouvy v právních úpravách státních imunit a v soudní praxi států, problematické prvky této vyjímky
6.2 Vyjímka pro rozhodčí smlouvy ve vztahu k Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958) a k Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965)

7. Exekuční imunita
7.1 Charakteristika exekuční imunity
7.2 Právní úprava exekučních imunit v mezinárodních a vnitrostátních právních úpravách státních imunit
7.3 Imunita vůči donucovacím opatřením předcházejícím rozsudku
7.4 Exekuční imunita samostatných státních subjektů
7.5 Imunita majetku používaného pro veřejné účely
7.5.1Přípustnost vzdání se exekuční imunity ve vztahu k majetku používanému pro veřejné účely
7.5.2 Exekuční imunita účtů diplomatických misí

8. Vztah státních imunit k imunitám představitelů cizích států
8.1 Obecné vymezení imunit zástupců států ratione personae a ratione materie
8.2 Imunity členů personálu diplomatické mise a konzulárního úřadu
8.3 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN v případu bývalého velvyslance Sýrie v Německé demokratické republice
8.4 Vztah diplomatických imunit ratione personae a ratione materie k imunitě států
8.5 Vyjímky z imunity ratione materie

9. Imunita států a ochrana lidských práv
9.1 Státní imunita a nároky na náhradu škody za porušení lidských práv v soudní praxi a právní úpravě USA
9.2 Obecné posouzení argumentů ve prospěch odepření státní imunity při závažném porušení základních lidských práv
9.3 Státní imunita v pojetí Evropského soudu pro lidská práva
9.3.1McElhinney v. Irsko
9.3.2 Fogarty v. Spojené království
9.3.3 Al-adsani v. Spojené království
9.3.4 Komentář k rozhodnutí Soudu v případech Mc Elhinney, Fogarty a Al-Adsani

10. Postoj České republiky a jejích právních předchůdců k imunitám států

11. Závěry
Seznam použité literatury
Seznam použitých soudních rozhodnutí

Mohlo by Vás zajímat:

4/2006 Iuridica
Marie Vanduchová (red.)
Oto Novotný, Čestmír Čepelka (rec.)