.
.Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení
......
......
Autor :
Jan Balarin
ISBN :
978-80-87488-03-4
Řada :
Monografie
Vydáno pro :
.
  Publikace se zabývá otázkou kolektivního procesu, který směřuje k obhajobě zájmů celé skupiny osob.

  Jedná se o aktuálnější téma, než by se mohlo zdát, neboť již téměř polovina členských států EU zná civilněprocesní prostředky umožňující hromadné odškodnění osob.

  Záměrem této knihy je zjistit, jaký prostor k uplatnění má kolektivní prosazování práv v prostředí českého civilního procesu a z jakých inspiračních zdrojů může čerpat český zákonodárce, rozhodne-li se k legislativní aktivitě na tomto poli.

  OBSAH

  1. ÚVOD
   1.1 FENOMÉN KOLEKTIVNÍHO PROCESU
   1.2 PŘEDMĚT A STRUKTURA VÝKLADU
   1.3 TERMINOLOGICKÉ VYSVĚTLIVKY
    1.3.1 Český terminologický úzus
    1.3.2 Základy jednotné terminologie
    1.3.3 Doplňující poznámky

  2. PROSAZOVÁNÍ SOUKROMÝCH PRÁV
   2.1 GENEZE
    2.1.1 Role státu při prosazování práva
    2.1.2 Spontánní řád
   2.2 ÚČEL CIVILNÍHO PROCESU
    2.2.1 Ochrana objektivního práva?
    2.2.2 Syntetický přístup
   2.3 SUBJEKTIVNÍ PRÁVA VERSUS ZÁJMY
    2.3.1 Místo zájmů v normativním světě
    2.3.2 Definice zájmu
    2.3.3 Zájem v kontextu subjektivního práva
    2.3.4 Klasifikace zájmů
     A. Souběžné zájmy
     B. Obecný zájem
     C. Veřejný zájem jako nejširší kategorie obecného zájmu
    2.3.5 Zkoumání zájmů v řízení

  3. KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV V CIVILNÍM PROCESU (OBECNĚ)
   3.1 POJEM KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV
    3.1.1 Koncepční předpoklady
    3.1.2 Definice kolektivní ochrany práv
    3.1.3 Zájmová koheze
    3.1.4 Resumé
   3.2 K ČEMU KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV?
    3.2.1 Procesní efektivita
    3.2.2 Význam ekonomické analýzy civilního procesu
    3.2.3 Civilní proces v současné společnosti
    3.2.4 Potenciál kolektivního procesu
    3.2.5 Ochrana objektivního práva
    3.2.6 Kolektivní ochrana práv v kontextu fungování justice
    3.2.7 Sektorové uplatnění kolektivní ochrany práv, statistika
    3.2.8 Kritický pohled

  4. CHARAKTERISTIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU
   4.1 KOLEKTIVNÍ ZÁSTUPCE
    4.1.1 Klasifikace
     A. Člen skupiny (nositel práva)
     B. Advokát
     C. Spolek
     D. Orgán veřejné moci (parens patriae žalob
    4.1.2 Organizační úloha kolektivního zástupce
    4.2 POSTAVENÍ ZASTUPOVANÝCH OSOB (ČLENŮ SKUPINY)
    4.2.1 Vymezování skupiny
    4.2.2 Opt-in, opt-out skupinové řízení
    4.2.3 Procesní standard účasti ve skupinovém řízení
     A. Přehodnocování obsahu účastenství
     B. Ilustrace přístupu k účastenství členů skupiny
     C. Alternativní východisko: členové skupiny jako procesní strany
    4.2.4 Specifika účasti v opt-out skupinovém řízení
     A. Opt-out mechanismus a právo na spravedlivý proces
     (s důrazem na class action)
     (i) Informování členů skupiny
     (ii) Strukturální záruky zastoupení zájmů členů skupiny
     (iii) Instrumentální záruky zastoupení zájmů členů skupiny
     B. Flexibilní pojetí právní moci
     C. Účast v opt-out skupinovém řízení za hranicemi common law
    4.2.5 Pasivní skupinové řízení
    4.2.6 Členové skupiny v reprezentativním řízení
   4.3 MECHANISMY KOLEKTIVNÍHO PROSAZOVÁNÍ PRÁV
    4.3.1 Východiska
    4.3.2 Skupinové řízení
     A. Pojem
     B. Konstrukce řízení; soudní příslušnost
     C. Legitimace k zahájení skupinového řízení
     D. Skupinové řízení a běh promlčení doby; konkurence řízení
     E. Předpoklady skupinového řízení (procesní podmínky)
     (i) Numerosity, commonality
     (ii) Superiority
     (iii) Manageability
     F. Certifikace skupinového řízení
     (i) Zkoumání procesních podmínek
     (ii) Povaha certifikačního rozhodnutí
     (iii) Certifikace v kontextu discovery
     (iv) Certifikace za účelem uzavření smíru
     G. Nároky prosazované ve skupinovém řízení
     (i) Nedělitelné nároky a určovací návrhy
     (ii) Společné posuzování předběžných otázek a follow-on řízení
     (iii) Individuální nároky
     (iv) Společný fond a výplata individuálních nároků
     (v) Fluid recovery (metoda cy prčs)
     (vi) Exekuce
     H. Skupinová řízení sui generis
     (i) Skupinová řízení mimo civilní soudní pravomoc
     (ii) Alternativní řešení sporů (ADR)
     (iii) Insolvenční řízení jako zvláštní druh skupinového řízení
    4.3.3 Reprezentativní řízení
     A. Koncepce
     B. Ad hoc reprezentativní žaloba
     C. Programová reprezentativní žaloba
     (i) Pojem
     (ii) Uplatnění programové reprezentativní žaloby
     (iii) Standard reprezentace zájmů
     (iv) Charakter postihovaného protiprávního jednání
     (v) Peněžité nároky jako předmět reprezentativního řízení: škoda na kolektivních zájmech, skimming-off žaloby atd.
     (vi) Jiný předmět reprezentativního řízení
     (vii) Specifická procesní pravidla
     D. Veřejná reprezentativní žaloba
     E. Právní moc a výkon reprezentativního rozsudku
  5. VYBRANÉ PROBLÉMY KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV
   5.1 RIZIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU
    5.1.1 Ohrožení žalovaného: strike suits
    5.1.2 Punitive damages
    5.1.3 Zájmy kolektivního zástupce (advokáta) a členů skupiny
    5.1.4 Evropský přístup
   5.2 ZÁRUKY OCHRANY KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ
    5.2.1Překonávání soudcovské zdrženlivosti
    5.2.2 Dohled nad efektivním průběhem skupinového řízení
    5.2.3 Ochrana zájmů členů skupiny
    5.2.4 Specifika reprezentativního řízení
   5.3 FINANČNÍ STRÁNKA KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV
    5.3.1Náklady spojené s účastí členů skupiny
     A. Metoda common fund
     B. Úprava odpovědnosti členů skupiny za náklady řízení
     C. Náklady společného projednání předběžných otázek
    5.3.2 Náklady kolektivního zástupce: financování kolektivního řízení
     A. Contingency fees
     B. Neziskové soukromé financování
     C. Veřejné zdroje
     D. Profesionální financování
     E. Zvýhodnění kolektivního zástupce
    5.3.3 Význam účinných mechanismů procesního financování
   5.4 MEZINÁRODNÍ PRÁVO KOLEKTIVNÍHO PROCESU
    5.4.1 Překážky výkonu kolektivního žalobního práva mezi jurisdikcemi
     A. Spolkové žaloby a žaloby veřejných orgánů: teritoriální limity
     B. Skupinové žaloby: rozptýlené skupiny
    5.4.2 Uznávání cizích skupinových rozsudků
     A. Standard účasti ve skupinovém řízení a veřejný pořádek
     B. Opt-out skupinové řízení
   5.5 HISTORICKÝ EXKURS
    5.5.1 Actiones populares
    5.5.2 Historie anglického reprezentativního řízení
    (representative proceedings)
    5.5.3 Vznik spolkového žalobního práva ve Francii
    5.5.4 Krystalizace class action v USA

  6. PŘEHLED ŘEŠENÍ
   6.1. CLASS ACTION V PROCESNÍM PRÁVU USA
    6.1.1 Úvod do problematiky; federální class action
    a class actions členských států
    6.1.2 Koncepce class action
    6.1.3 Certifikace a podmínky přípustnosti class action
    6.1.4 Průběh řízení
   6.2 AUSTRALSKÁ CLASS ACTION
    6.2.1 Pozitivní úprava
    6.2.2 Podmínky a průběh řízení
    6.2.3 Skupinový rozsudek a distribuce nároků
    6.2.4 Náklady řízení
   6.3 IZRAELSKÁ CLASS ACTION
    6.3.1 Charakteristika úpravy
    6.3.2 Certifikace a procesní podmínky
    6.3.3 Průběh řízení a rozhodnutí
    6.3.4 Náklady řízení
   6.4 ŠVÉDSKÉ SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ
    6.4.1 Švédský náskok
    6.4.2 Pojem skupinového řízení a procesní podmínky
    6.4.3 Průběh řízení
    6.4.4 Náklady řízení
   6.5 NĚMECKÉ VZOROVÉ ŘÍZENÍ V KAPITÁLOVÝCH VĚCECH
    6.5.1 Legislativní katalyzátor
    6.5.2 Zahájení vzorového řízení
    6.5.3 Průběh vzorového řízení
    6.5.4 Účinky vzorového rozhodnutí; náklady řízení
   6.6 RAKOUSKÁ VZOROVÁ A POSTUPNÍ ŽALOBA
    6.6.1 Význam kolektivního prosazování práv v rakouském právu
    6.6.2 Principy platné úpravy
    6.6.3 Kritika a perspektivy
   6.7 FRANCOUZSKÉ SPOLKOVÉ ŽALOBY
    6.7.1 Action civile
    6.7.2 Aktivní legitimace
    6.7.3 Podmínka kolektivního zájmu
    6.7.4 Kolektivní mechanismy mimo adhezní řízení
    6.7.5 Perspektivy dalšího vývoje
   6.8 EUROPEIZACE KOLEKTIVNÍHO PROCESU
    6.8.1 Aktivity Evropské unie
    6.8.2 Směrnice o žalobách na zdržení se jednání (98/27/ES, 2009/22/ES)
     A. Charakteristika směrnice
     B. Oprávněné subjekty
     C. Konzultační procedury
     D. Význam směrnice
     E. Reforma směrnice
    6.8.3 Projekt kolektivního odškodnění spotřebitelů 6.8.4 Kolektivní náhrada škody v soutěžním právu
    6.8.5 Závěrečné poznámky

  7. POZITIVNÍ ČESKÁ ÚPRAVA
   7.1 HISTORICKÝ KONTEXT
   7.2 ŘÍZENÍ PODLE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 OSŘ
   7.3 INTERPRETACE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 OSŘ
    7.3.1 Skupinové řízení jako předpoklad § 83 odst. 2 a § 159a OSŘ
    7.3.2 Subjektivní rozsah právní moci rozsudku
    7.3.3 Vliv kolektivního rozhodování na právní postavení členů skupiny
    7.3.4 Struktura § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 OSŘ
   7.4 SKUPINOVÁ ŘÍZENÍ VE VĚCECH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
    7.4.1 Přehled
    7.4.2 Analytická východiska
     A. Rozsah překážky litispendence
     B. Jednostranná závaznost výroku rozsudku
     C. Výsledek interpretace
    7.4.3 Judikatorní přístup – cesta k řešení
   7.5 SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEKALÉ SOUTĚŽE A PRÁVA NA OCHRANU SPOTŘEBITELE
    7.5.1 Povaha žalobního práva
    7.5.2 Interpretace zákonné úpravy
     A. Otevřené otázky litispendence a právní moci
     B. Aplikační rozsah § 159a odst. 2 OSŘ
     C.Totožnost jednání z věcného a časového hlediska
    7.5.3 Ústavně konformní aplikace

  8 . PERSPEKTIVY KOLEKTIVNÍHO PROCESU V ČESKÉM PRÁVU
   8.1 EFEKTIVITA PROSAZOVÁNÍ PRÁVA VE SVĚTLE
   PROCESNÍCH ZÁSAD
    8.1.1 Obsah práva na spravedlivý proces
    8.1.2 Reforma civilního procesu
    8.1.3 Kolektivní proces jako nástroj procesní efektivity
     A. Konsolidace zájmů jako předpoklad kolektivního procesu
     B. Intenzita využívání kolektivního procesu
     C. Kolektivní proces v systému prosazování soukromého práva
    8.1.4 Kolektivní řízení a atributy práva na spravedlivý proces
     A. Obecně
     B. Podrobněji k opt-out mechanismům
     C. Problém řídících pravomocí soudu
     D. Pozice žalovaného
     E. Výsledek
   8.2 ÚVAHY DE LEGE FERENDA
    8.2.1 První scénář: korekce kurzu
     A. Odstranění § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 věty prvé OSŘ
     B. Spolkové žalobní právo
    8.2.2 Druhý scénář: komplexní reforma
     A. Podoba skupinového řízení
     B. Pravidla skupinového řízení
    8.2.3 Kam dále?
  9. ZÁVĚR

  Mohlo by Vás zajímat:

  Soukromé vymáhání kartelového práva
  Luboš Tichý et al.