.
.č. 42: Právní problémy tzv. vnějších smluv Evropské unie
......
......
Autor :
Pavel Svoboda
ISBN :
978-80-87146-20-0
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

1. ÚVOD
2. POJEM VNĚJŠÍ SMLOUVY
2.1 Mezinárodněprávní vymezení mezinárodní smlouvy
2.2 Komunitární vymezení mezinárodní – vnější smlouvy
3. TYPOLOGIE VNĚJŠÍCH KOMUNITÁRNÍCH SMLUV
4. PRAVOMOC UZAVÍRAT VNĚJŠÍ SMLOUVY
4.1 Pravomoc uzavírat vnější smlouvy jako aspekt mezinárodněprávní subjektivity mezinárodní organizace
4.1.1 Mezinárodněprávní subjektivita mezinárodní organizace obecně
4.1.2 Mezinárodněprávní subjektivita Společenství

4.1.3 Mezinárodněprávní subjektivita Evropského společenství atomové energie
4.1.4 Mezinárodněprávní subjektivita Evropské unie

4.2 Konkrétní pravomoci Společenství a EU k uzavírání vnějších smluv
4.3 Povaha a druhy vnějších pravomocí
4.4 Explicitní, implicitní a subsidiární pravomoci
4.4.1 Explicitní pravomoci
4.4.2 Implicitní pravomoci
4.4.3 Subsidiární pravomoci
4.5 Výlučné v. sdílené pravomoci
4.5.1 Výlučné pravomoci
4.5.2 Sdílené pravomoci
5. PRÁVNÍ POVAHA VNĚJŠÍCH SMLUV
5.1 Závaznost vnějších smluv
5.2 Postavení vnějších smluv mezi primárním a sekundárním právem
5.2.1 Podřízenost primárnímu právu
5.2.2 Nadřazenost sekundárnímu právu

5.3 Přímý účinek vnějších komunitárních smluv
5.3.1 Přímá použitelnost komunitárních norem obecně
5.3.2 Přímý účinek vnějších komunitárních smluv
5.3.3 K absenci přímého účinku Dohody o Světové obchodní organizaci a dohod souvisejících

5.3.4 Obrácený vertikální účinek vnějších smluv
5.4 Nepřímý účinek vnějších smluv
5.5 Sekundární vnější právo jako součást komunitárního práva
6. UZAVÍRÁNÍ VNĚJŠÍCH KOMUNITÁRNÍCH SMLUV
6.1 Právní základ
6.2 Obecný mezinárodněprávní postup
6.3 Vnitřní obecný komunitární postup
6.3.1 Sjednání obsahu
6.3.2 Možnost posudku ESD

6.3.3 Uzavření vnější smlouvy
6.3.4 Publikace vnější smlouvy

6.4 Vyjímky z obecného postupu
6.5 Změny v uzavírání vnějších smluv v Lisabonské smlouvě
7. PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH KOMUNITÁRNÍCH SMLUV
7.1 Zásada pacta sunt servanda
7.2 Zásady aplikace vnějších pravomocí EU
7.2.1 Respektování mezinárodního práva veřejného
7.2.2 Soudržnost vnějších činností EU
7.2.3 Princip loajality a solidarity
7.2.4 Přednost a bezprostřední účinek vnějších smluv

7.3 Prozatímní provádění smluv
7.4 Provádění vnější smlouvy společnými orgány
7.5 Změna smlouvy
7.6 Pozastavení aplikace smlouvy
7.7 Výklad platných vnějších smluv
7.8 Výpověď smlouvy
7.9 Odpovědnost Společenství z vnějších smluv
8. SMÍŠENÉ SMLOUVY
8.1Mezinárodně právní základ smíšených smluv
8.1.1 Použitelné mezinárodní právo
8.1.2 Dělitelnost společného závazku

8.2. Komunitárněprávní povaha smíšených smluv
8.2.1 Povaha smíšených smluv neobsahujících rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy
8.2.2 Povaha smíšených smluv obsahujících rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy

8.2.3 Parciální smíšené smlouvy
8.3 Právní úprava
8.3.1 Pozitivní zakotvení techniky smíšených smluv
8.3.2 Principy úzké spolupráce a jednoty mezinárodního zastoupení ES

8.4 Důvody existence smíšených smluv
8.5 Sjednání smíšených smluv
8.6 Uzavírání smíšených smluv
8.7 Výklad smíšených smluv
8.8 Provádění smíšených smluv
8.8.1 Nedělitelnost závazků v. dělitelnost provádění
8.8.2 Prozatímní provádění částí smíšených smluv
8.8.3 Zastoupení v orgánech zřízených smíšenou smlouvou

8.9 Mezinárodní odpovědnost Společenství a členských států ze smíšených smluv
8.9.1 Mezinárodní odpovědnost ze smíšených smluv bez výslovného rozdělení pravomocí
8.9.2 Mezinárodní odpovědnost ze smíšených smluv s výslovným rozdělením pravomocí

8.10 Příklady použití techniky smíšených smluv v ES
9. VNĚJŠÍ SMLOUVY VE II. A III. PILÍŘI
9.1Typologie vnějších unijních smluv
9.1.1 Typy vnějších smluv II. pilíře
9.1.2 Typy vnějších smluv III. pilíře

9.2 Právní povaha vnějších unijních smluv
9.2.1 Hierarchické postavení vnějších unijních smluv
9.2.2. Pravomoci k uzavření vnějších unijních smluv
9.2.3. Závaznost vnějších unijních smluv

9.3 Uzavírání vnějších unijních smluv
9.4 Smluvní strany vnějších unijních smluv
9.4.1 Unijní smluvní strana:EU v. členské státy
9.4.2 Smíšené unijní smlouvy

10. VNĚJŠÍ UNIJNÍ SMLOUVY A NÁRODNÍ PRÁVO
10.1Vnější unijní smlouvy a české právo
10.2 Vnější unijní smlouvy a právo některých členských států EU
11. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ ČLENSKÝMI STÁTY A JEJICH VZTAH K PRÁVU EU
11.1 Mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy a jejich vztah ke komunitárnímu právu
11.1.1 Dřívější smlouvy členských států EU
11.1.2 Pozdější smlouvy členských států EU

11.2 Mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy a jejich vztah k právu II. a III. pilíře EU
11.2.1 Dřívější mezinárodní smlouvy členských států
11.2.2 Pozdější mezinárodní smlouvy členských států

12. DOHLED SOUDŮ EVROPSKÉ UNIE NAD PRÁVNOSTÍ VNĚJŠÍCH SMLUV
12.1 Věcná působnost ESD k přezkumu vnějších aktů ES a EU
12.2 Předběžné posouzení slučitelnosti návrhu vnější smlouvy s komunitárním právem
12.2.1 Povaha a cíl řízení o posudku
12.2.2 Základní prvky řízení
12.2.3 Povaha a účinky posudku
12.2.4 Neúčinnost řízení o posudku
12.2.5 Řízení o slučitelnosti vnějších smluv podle SESAE

12.3 Soudní přezkum komunitární platnosti vnějších smluv
12.3.1 Věcná působnost přezkumu: komunitární akty
12.3.2 Důvody protiprávnosti
12.3.3 Účinky zjištění neplatnosti vnějšího aktu

12.4 Pravomoc ESD vůči smíšeným smlouvám
12.4.1 Soudní výklad smíšených smluv
12.4.2 Přezkum platnosti smíšených smluv

12.5 Pravomoc ESD ve II. a III. pilíři
13. ZMĚNY LISABONSKÉ SMLOUVY
14. ZÁVĚR
15. LITERATURA

Mohlo by Vás zajímat:

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR
Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)