.
.č. 34: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
......
Sborník z mezinárodní konference (Praha 2.4.2007)
......
Autor :
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)
ISBN :
80-85889-91-8
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

SEKCE 1-EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII

Implementace a management prostředků ze strukturálních fondů v ČR
Josef Abrhám

Srovnání podpory podnikání v ČR se systémem ve Velké Británii – vybrané aspekty
Iveta Černá

Nová ekonomika a management dopravy
Jan Eisler

Podpora exportu v české zahraniční politice
Vladimír Hořovský

Korupce jako determinanta podnikatelského prostředí
Eva Jiráková

Ochrana lidských práv a/nebo konkurenceschopnost
Eva Klvačová

Podpora podnikání v podobě aktivní politiky zaměstnanosti
Ilona Kostadinovová

Daně a ekonomická prosperita v EU
Igor Kotlán

Posuny v ochraně hospodářské soutěže Evropské unie
Irah Kučerová

Systémy podpory obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a České republice
Jakub Lodr

Změny v konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu po vstupu do EU – výsledky primárního výzkumu
Marta Nečadová, Lubomíra Breňová, Štěpán Průcha

Komparativní analýza výkonnosti ekonomiky EU vzhledem k její hospodářské politice a charakteru podnikatelského prostředí
Pavel Neumann

Efektivnost firmy versus společenská zodpovědnost firem
Josef F. Palán

Konkurenceschopnost českých vysokých škol
Radka Pešková

Zahraniční obchodní politika České republiky po vstupu do EU – vliv na podnikový sektor
Božena Plchová

Základy ochrany bezpečného podnikání v bankovním sektoru
Viktor Porada, Petr Ibl, Stanislav Nečas

Formy podnikání v cestovním ruchu ve Spolkové republice Německo
Hana Romová

Structural fund expenditures – innovation and knowledge economy in Czech republic (2000-2006)
Pavla Řehořová

Cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů na ruském trhu
Hakob Samsonyan

Poslání EGAP a jeho místo v systému proexportní politiky českého státu
Miroslav Somol

Využití měnových futures k řízení kursových rizik
Josef Taušer

SEKCE 2-PRÁVNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII

Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU
Zdeněk Častorál

Možnosti finančního práva při úpravě vztahů v souvislosti s podnikáním v rámci EU
Lubomír Grúň

Uznání a výkon rozhodnutí v civilních věcech vydaných v jiných členských státech ES/EU
Jan Ondřej

Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu
Monika Pauknerová

Evropské fundamentální svobody a judikatura Evropského soudního dvora
Pavel Petr

Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU
Naděžda Rozehnalová

Řešení sporů z doménových jmen .eu
Květoslav Růžička

Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení
Ilona Schelleová

Podnikání v EU a ochrana práv zaměstnanců
Milena Soušková

Etické kodexy v úpravě podnikatelských vztahů
Zbyněk Švarc

SEKCE 3-LIDSKÁ PRÁVA – OCHRANA A MEZE PODNIKÁNÍ V PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII

Úprava lidských práv v rámci EU
Marcela Cupalová

Zásada proporcionality v rozhodovací činnosti Evropského soudního dvora
Jana El Dunia

Zákaz diskriminácie na základe veku ako všeobecná právna zásada
Martina Jánošíková

Právo na azyl: Přístup žadatelů o azyl k pracovnímu trhu?
Dalibor Jílek

Lidská práva a bezpečnostní management
Stanislav Nečas

Reforma kontrolního mechanismu Evropské úmluvy ve světle 14. Protokolu
Naděžda Šišková

Ochrana lidských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU
Martin Šmíd

Ochrana základních práv na křižovatce mezi ESLP a ESD
Pavel Šturma

Postavení vlastníků nemovitostí v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva
Zuzana Trávníčková

Ochrana lidských práv ve vnější politice EU a uplatnění evropských subjektů na čínském trhu – vzájemné souvislosti
Štěpánka Zemanová

Mohlo by Vás zajímat:


Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
Kolektiv autorů