.
.č. 5: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní odpovědnosti
......
Autor :
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková
ISBN :
978-80-87146-03-3
Řada :
Scripta Iuridica
Cena s DPH :
121,00 Kč
.
Jedná se o první českou práci, která souhrnným způsobem pojednává o kodifikaci a progresivním rozvoji mezinárodního práva.

První část se zabývá obecnějšími otázkami vývoje a současného stavu kodifikace mezinárodního práva, zejména v rámci OSN a její Komise pro mezinárodní právo.

Druhá a třetí část publikace se podrobněji zabývá kodifikací dvou klíčových oblastí mezinárodního práva, a to práva mezinárodních smluv a odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování.

Tato učebnice je určená pro specializační výuku v magisterském či doktorském programu.

OBSAH

I. Kodifikace mezinárodního práva
  1 Právní řád mezinárodní, jeho kodifikace
  2 Vzájemná vazba rozvoje mezinárodního práva na jeho kodifikaci
  3 Příklad Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969), jeho zobecnění
  4 Obecně platný obyčejoprávní ekvivalent kodifikační úmluvy
  5 Nezávazný výklad obyčejového obecně platného práva
  6 Některé odlišné doktrinální pohledy a názory
  7 Historie kodifikace mezinárodního práva
  8 Komise pro mezinárodní právo, výsledky její počáteční kodifikační činnosti
  9 Některé kodifikační neúspěchy Komise MP
  10 Smluvní dokumenty, které nejsou kodifikačními úmluvami
  11 Recentní kodifikační období v činnosti Komise MP
  12 Problematika kodifikace náležitostí diplomatické ochrany
  13 Nejnovější kodifikační činnost Komise MP
  14 Fragmentace mezinárodního práva
  15 Program Komise MP pro následné období
  16 Jiné kodifikační orgány a instituce
  17 Problémy kodifikace kogentní ochrany lidských práv

II. Otázky smluvního práva
  1 Omezený rozsah působnosti Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969)
  2 Kterých smluv a situací se Vídeňská úmluva (1969) netýká?
  3 Smlouvy vynucené, Mnichovská dohoda (1938)
  4 Mírová smlouva, pojmové aspekty
  5 Mírová smlouva, příklady z novější praxe
  6 Specifikum smluvního ukončení války s Irákem (1991)
  7 Druhá vojenská akce proti Iráku (2003)
  8 Smluvní forma ukončení občanské války (mírová dohoda)
  9 Skončení smlouvy podle obecného MP, clausula rebus sic stantibus
  10 Skončení smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení
  11 Revize smlouvy mnohostranné
  12 Výhrady k mezinárodním smlouvám

III. Právo mezinárodní odpovědnosti
  1 Vznik odpovědnosti států, pojem mezinárodně protiprávního chování
  2 Obsah, formy a stupně mezinárodní odpovědnosti
  3 Povinnost upustit od protiprávního jednání (cessation)
  4 Reparační povinnost
  5 Aktivní legitimace k uplatňování odpovědnostních nároků
  6 Pojem sebeobrany
  7 Koncept tzv. humanitární intervence
  8 Pojem protiopatření (represálií)
  9 Náležitosti legálně uplatněných protiopatření
  10 Protiopatření v pojetí Komise MP
  11 Kategorie zakázaných protiopatření
  12 Kogentní a jiná rovněž nederogovatelná pravidla
  13 Věcná nemožnost sankcionování některých smluvních pravidel
  14 Okolnosti vylučující protiprávnost: vyšší moc a náhodná událost
  15 Krajní nouze
  16 Tíseň
  17 Mezinárodní odpovědnost (Liability) za škodlivé následky vyplývající z činností nezakázaných mezinárodním právem

Mohlo by Vás zajímat:

Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti
Pavel Šturma (red.)
Čestmír Čepelka, Květoslav Růžička (rec.)
.
.
Pokud během přechodu e-shopu na novou techologii nenaleznete tuto knihu na nové stránce (ikona vlevo),
objednejte, prosím, prostřednictvím e-mailu u paní Danuše Kučírkové na Edičním středisku, adresa kucirkov@prf.cuni.cz. .
Nezapomeňte, prosím, uvést kontaktní (a fakturační) údaje.
.