NAKLADATELSTVÍ ODBORNÉ LITERATURY PUBLISHER OF SPECIALIZED BOOKS VERLAG FÜR FACHLITERATUR 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Nakladatelství Eva Rozkotová Na Ptačí skále 547/1 266 01  Beroun – Město IČ: 69473757 DIČ: CZ5851170798 e-mail: eva(at)rozkotova.com tel. +420 731 188 211 www: www.rozkotova.com Výraz (at) ve výše uvedené e-mailové adrese nahrazuje znak @ z důvodu omezení robotizovaných spamových aktivit.
© 2003-2017 Nakladatelství Eva Rozkotová
Účel objednávkového systému Elektronický objednávkový systém slouží k objednání dodávky publikací vydaných v nakladatelství Eva Rozkotová (dále Nakladatel) prostřednictvím formuláře na internetových stránkách nakladatelství. Úvodní ustanovení Níže   uvedené   obchodní   podmínky   platí   pouze   pro   nákup   přímo   u   vydavatele   a   vymezují   a   upřesňují   práva   a   povinnosti   Nakladatele a Kupujícího. Nakladatel Nakladatelství Eva Rozkotová Na Ptačí skále 547 266 01  Beroun Město IČ: 69473757 DIČ:CZ5851170798 Tel: +420 731 188 211 E-Mail: eva(at)rozkotova.com Kupující Kupujícím se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která uplatnila elektronicky svoji objednávku prostřednictvím předmětného elektronického systému. Podnikatelským subjektem se pak rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při své objednávce uvádí pro vystavení daňového dokladu IČ a/nebo DIČ. Veřejné a státní instituce jsou pak obsluhovány obdobným způsobem. Právní vztahy Nakladatele s Kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a souvisejícími předpisy. Ceny Veškeré ceny v nabídkovém elektronickém katalogu jsou uvedeny včetně zákonem stanovené DPH. Ceny zboží v katalogu jsou vždy aktuální a platné v okamžiku objednání. V případě zasílání dodávky prostřednictvím České pošty je k ceně zboží připočítána cena dopravy. Prostředky komunikace Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Nakladatele slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Nakladatel podle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku. Uzavření objednávky Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového formuláře jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Formulář elektronické objednávky vyplněný Kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Nakladatel si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy autorizací objednávky (např. telefonicky) ze strany Kupujícího. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, bude tato považována za neplatnou. Platba Za objednané knihy je vystavena faktura, pro kterou má Kupující možnost zvolit platbu převodem nebo úhradu dobírkou prostřednictvím České pošty při převzetí zásilky. Úhrada v hotovosti Nakladateli není možná. Expedice zboží V převážné většině případů je zboží odesláno během následujících 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů, je Kupující kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Doporučujeme nechat si poslat zásilku na adresu, kde jste během dne k zastižení (např. do zaměstnání). Převzetí zboží Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci (Česká pošta). Odstoupení od kupní smlouvy Kupující (Konečný spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Kupující může realizovat toto právo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující (Konečný spotřebitel) rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, kterí zamezí poškození zboží při přepravě. Pokud je Kupujícím podnikatelský subjekt, řídí se vzájemné vztahy také přiměřenými ustanoveními Obchodního zákoníku. V daném případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Závěrečná ustanovení Nakladatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Nakladatel vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nebo e-mailem. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky. Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od   1. 2. 2017 Změny jsou vyhrazeny.