Hide details for Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslovýchAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
::Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2010
Jan Kříž a kol.
::Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2011
Jan Kříž a kol.
::Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2012
Jan Kříž a kol.
::Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2013
Jan Kříž a kol.
::Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2014
Jan Kříž a kolektiv
Hide details for eBookeBook
::E-book: Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2012
Pavel Šturma (ed.)
::E-book: Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2013
Pavel Šturma (ed.)
::E-book: Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2014
Pavel Šturma (ed.)
::E-book: Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2015
Pavel Šturma (ed.)
::E-book: Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2016
Pavel Šturma (ed.)
::IN REMEMBRANCE OF THE PRESENTATION OF THE CZECHTRANSLATION OF THE BOOK FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL LAW
Pictures by: Stanko Gruden, Ing. Martin Knopp, PhDr. Marie Kohoutová, RNDr. František Rozkot, Ph.D.
Text by: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Prof. Dr. Danilo Türk
::Přeštické černostrakaté prase
Eva Václavková
Miroslav Rozkot
Anne Dostálová
::Sborníky č. 51: V. KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI
Pavel Šturma (ed.)
::Sborníky č. 52: VI. KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2013
Pavel Šturma (ed.)
::Sborníky č. 53: VI. KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2013
Pavel Šturma (ed.)
::Sborníky mimo řadu: KONFERENCE SVOČ DOKTORSKÝCH STUDENTŮ V OBORU PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA 2012
Pavel Šturma (ed.)
Hide details for KnihyKnihy
::Česká republika v Evropské unii
Přínosy a náklady
Pavel Černoch, Miloslav Had, Stanislav Stach, Luděk Urban
::Mezinárodní právo životního prostředí - I. část (obecná)
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. , Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
JUDr. MVC. Jana Zástěrová, CSc., JUDr. Martin Smolek, LL.M.
::Mezinárodní právo životního prostředí - II. část (zvláštní)
::Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí
JUDr. Josef Holešovský, Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Květa Olivová
::Úvod do pozemkového práva (Franková a kol.)
::Základy pozemkového práva - 3. vydání
Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Hide details for Mezinárodní právoMezinárodní právo
::Czech Yearbook of International Law - 2010
Pavel Šturma (ed.)
::Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2011
Pavel Šturma (ed.)
::Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2012
Pavel Šturma (ed.)
::Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2013
Pavel Šturma (ed.)
::Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2014
Pavel Šturma (ed.)
::Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2015
Pavel Šturma (ed.)
::Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
Kolektiv autorů
::Právní následky mezinárodně protiprávního chování
Legal Consequences of Internationally Wrongful Acts
Kolektiv autorů
::Protection of human rights in the post-communist countries: in the context of the case-law of the European Court of Human Rights
Alla Tymofeyeva, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Tatiana Jančárková
::Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času
Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)
Hide details for Mimo řadyMimo řady
::3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival
Wolfgang Hromadka, Michael Wilding, Milan Damohorský, David Kohout (eds.)
::4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival
Urs Kramer, Jan Kalbheim, Milan Damohorský, David Kohout (eds.)
::Causation in Law
Luboš Tichý
::Czech Yearbook of International Law
::Effet utile
Luboš Tichý, Michael Potacs, Tomáš Dumbrovský (eds.)
::Frontiers, minorities, transfers, expulsions: British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII
Jan Kuklík, Jan Němeček
::International and Internal Mechanisms of Fundamental Rights Effectiveness
Pavel Šturma, Narciso Leandro Xavier Baez (eds.) at al.
::Kulturní život německé menšiny v České republice
Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný
::Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
Kolektiv autorů
::Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností
Milan Vrba (ed.)
::Odpovědnost státu za legislativní újmu
Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al.
::Odůvodnění soudního rozhodnutí
Luboš Tichý, Pavel Holländer, Alexander Bruns (eds.)
::Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
Aleš Borkovec, Kryštof Kruliš, Petr Navrátil, Michal Sýkora, Václav Šmejkal, Veronika Vilímková
::Právní postavení náboženských menšin
Harald Christian Scheu, Jakub Kříž, Kateřina Děkanovská (eds.)
::Prevention in law
Luboš Tichý, Jiří Hrádek (eds.)
::Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod
Luboš Tichý et al.
::Průvodce aktuální judikaturou Soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže
Václav Šmejkal, Barbara Dufková
::Rule of Law and Mechanisms of its Protection
Lenka Pítrová (ed.) et al.
::Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě University Karlovy
J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.)
::Soukromé vymáhání kartelového práva
Luboš Tichý et al.
::Sovereignty and Integration
Luboš Tichý, Tomáš Dumbrovský et al.
::Spotřebitelská kupní smlouva
Luboš Tichý, Miloš Kocí (eds.)
::Trust a srovnatelné instituty v Evropě
Luboš Tichý, Kateřina Ronovská, Miloš Kocí (eds.)
::Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století
Aleš Gerloch (hlavní redaktor)
::Velké osobnosti české školy sociální politiky
Jan Kotous, Gabriela Munková, Vladimír Rys, Martin Štefko
::Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe)
Richard Pomahač, Jakub Handrlica, David Kryska, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša, Petr Svoboda
::Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie
Jakub Handrlica
::Vývoj evropského spotřebitelského práva
Luboš Tichý, Tomáš Večl (eds.)
::Základy mezinárodního práva
Danilo Türk
Hide details for MonografieMonografie
::Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání
Milan Kostohryz, Jan Mikuláš
::Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
Jakub Handrlica
::Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení
Jan Balarin
::Veřejné právo a právo soukromé
Jakub Handrlica (ed.)
Hide details for Prameny a nové proudy právní vědyPrameny a nové proudy právní vědy
::č. 36: Zákonodárství bez parlamentů
Jan Kysela
::č. 37: Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu
Veronika Bílková
::č. 38: Jurisdikční imunity států
Pavel Caban
::č. 39: Institucionální rámec spolupráce
v trestních věcech v EU
Jiří Vlastník
::č. 40: Právnické osoby
Ondřej Frinta
::č. 41: Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
Jan Malíř
::č. 42: Právní problémy tzv. vnějších smluv Evropské unie
Pavel Svoboda
::č. 43: Standard lidských práv v Evropě
Dagmar Černá
::č. 44: Odpovědnost za ochranu (R2P)
Veronika Bílková
::č. 45: Ochrana mořské biodiverzity
v mezinárodním právu
Karolina Žákovská
::č. 46: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Jan Kratochvíl
::č. 47: České azylové právo 16. až 18. století
Antonín Lojek
::č. 48: Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu
Věra Honusková
::č. 49: Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
Jaromír Hořák
::č. 50: Metody jazykového výkladu evropského práva
Ivo Petrů
::č. 51: Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Kristýna Dolejšová Kabelová
::č. 52: Stát, právo a (ne)spravedlnost
Matěj Gregárek, Jan Kosek
::č. 53: Medzinárodnoprávny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie
Martin Faix
::č. 54: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Josef Nejedlý
::č. 55: Srovnání českého a polského správního soudnictví
David Kryska
::č. 56: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe
Ivan Halász
::č. 57: Piercing the corporate veil
Milan Kostohryz
::č. 58: Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU
Petra Joanna Pipková
Hide details for Právo a společnostPrávo a společnost
::Odpovědnost v demokratickém právním státě
Aleš Gerloch, Pavel Šturma (eds.)
Hide details for SborníkySborníky
::č. 23: Menschenrechte im europäischen Strafrecht
Michal Tomášek (Hrsg.)
::č. 24: Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts
Monika Pauknerová − Marian Paschke (Hrsg.)
::č. 25: VII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vědecký redaktor)
::č. 26: La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas
Michal Tomášek (ed.)
::č. 27: Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
Luboš Tichý (ed.)
::č. 28: Europäisches Arbeits- und Socialrecht
Petr Tröster, Michael Coester
::č. 29: Volební systémy a volební právo - české cesty v kontextu zahraničních modelů
Marek Antoš, Jan Winter (eds.)
::č. 30: Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete.
Luboš Tichý (ed.)
::č. 31: Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
Mergers und Acquisitions im tschechischen, europäischen und deutschen Recht
Luboš Tichý (ed.)
::č. 32: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem
::č. 33: European Law and National Criminal Legislation
Michal Tomášek (ed.)
::č. 34: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)
::č. 35: Důchodová reforma v České republice, ve Švýcarsku a ve Francii. La réforme des pensions en République tchčque, en Suisse et en France
Margerita Vysokajová, Jana Zemanová (rec.)
::č. 36: Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii. Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich und in der Europäischen Union
Luboš Tichý (ed.)
::č. 37: VIII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo trestní,
právo mezinárodních prostorů a právní úpravu zákazu
obchodování s lidmi
::č. 38: Parlamentarismus
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)
::č. 39: Náhradní výchova dětí - možnosti a meze
::č. 40: Folgen der aktuellen europäischen Rechtsentwicklung für die grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften
Petr Čech, Kaspar Krolop (ed.)
::č. 41: Rekodifikace trestního práva procesního
Kolektiv autorů
::č. 42: Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
Aleš Gerloch (ed.)
::č. 43: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo
Jan Ondřej, Pavel Šturma (eds.)
::č. 44: I. Konference studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 45: Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost
Senta Radvanová (ed.)
::č. 46: Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)
::č. 47: II. konference SVOČ
Pavel Šturma (ed.)
::č. 48: IV. konference Studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 49: I. Celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda
Pavel Šturma (ed.)
::č. 52: VI. konference Studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 54: Ústavní právo v mezinárodním kontextu
Jan Wintr, Marek Antoš
::č. 56: Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi
Jan Wintr, Marek Antoš eds.
::č. 57: Ústavní rámec politiky
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
::č. 59: VII. Konference studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma, Karolina Žákovská (eds.)
::č. 60: X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)
::č. 61: Ústavní teorie
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
::č. 63: Základní lidská práva a svobody
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Hide details for Scripta IuridicaScripta Iuridica
::č. 01: Zaměstnanost a personální řízení
Čeněk Tim Šlapák, Zdeněk Pánek, Jan Kotous
::č. 02: Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Andrea Fáberová, Marcela Skalková, Věra Honusková
::č. 03: Přehled dějin japonského práva
Michal Tomášek
::č. 04: Přehled dějin vietnamského práva
Michal Tomášek
::č. 05: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková
::č. 06: Finanční hospodaření územních samosprávných celků
Hana Marková
::č. 07b: Introduction au Droit Français
Solange Maslowski
::č. 08: Casebook - 2. doplněné vydání
Pavel Šturma a kol.
::č. 09: Příklady z evropského práva
::č. 09: Příklady z evropského práva - 5. doplněné a přepracované vydání
::č. 10: Soudní psychiatie pro právníky
Pavel Pavlovský
::č. 11: Introduction au Français Juridique
Jana Tomaščínová
::č. 12: Církve a školství
Záboj Horák
::č. 13: Podnikatel a jeho právní vztahy
Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv
::č. 14: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé
Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol.
Hide details for Studie z lidských právStudie z lidských práv
::č. 1: Pojem a teorie lidských práv
Pavel Šturma (ed.)
::č. 2: Vymezení závislé a nelegální práce
Martin Štefko
::č. 3: Nová lidská práva
Kristina Chocholáčková, Milan Lipovský, Kamila Hájíčková, Martin Štefko, Karolina Žákovská
::č. 4: Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv
Petr Svoboda, Pavel Ondřejek, Petr Šustek a kol.
::č. 5: Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv
Pavel Šturma (ed.)
::č. 6: Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv
Pavel Šturma, Karolina Žákovská a kol.
::č. 7: Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva
Pavel Šturma, Martin Faix (eds.)
::č. 8: Dnes migranti - zítra uprchlící?
Věra Honusková, Eliška Flídrová, Linda Janků (eds.) a kol.
::č. 9: Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
Veronika Bílková (ed.)
Hide details for Studie z mezinárodního právaStudie z mezinárodního práva
::č. 1: Proměny mezinárodního práva a jeho nauky:
vybrané koncepty
::č. 2: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace
Kolektiv autorů
::č. 3: Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva
Pavel Šturma, Vladimír Balaš
::č. 4: Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu
kolektiv autorů
::č. 5: Odškodňování v mezinárodním právu
Pavel Šturma a kol.
::č. 6: Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny
Pavel Šturma (ed.) a kol.